2009-10155 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (İrtifak Hakkı Hak Lehtarının İşletme Hasılatının Vergi Dairesi Başkanlıklarına Bildirilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.08.00.00/3129-0/010155 * 03.01.2009

Konu: Hasılat ya da kâr payları (YAZININ PDF HALİ: 2009-10155)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: a) 21.02.2008 tarih ve 9737 sayılı yazımız.

b) Antalya Valiliğinin (Defterdarlık) 07.10.2008 tarih ve 4032 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazımızla; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mülga Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği (eski Yönetmelik) hükümleri uyarınca, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde yatırımcılar lehine tesis edilen üst hakları ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılara verilen kullanma izinlerine ilişkin düzenlenen sözleşmelerin, bu Yönetmeliğin yerine yürürlüğe konulan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğe (yeni Yönetmelik) uyarlanması konusunda ve ayrıca, gerek anılan Kanun ve Yönetmeliklere dayanılarak ve gerekse 2634, 6831 sayılı Kanunlar gibi özel Kanunları uyarınca Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine üst hakkı tesis edilen veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde adlarına kullanma izni verilen yatırımcıların yaptıkları kiralama işlemlerinden dolayı, kiracılardan tahsil edilmesi gereken hasılat veya kâr paylarının tespit edilememesi durumunda yapılacak işlemler bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, Antalya Valiliği (Defterdarlık) tarafından, gereği için Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına, bilgi için de Bakanlığımıza yazılan ilgili (b) yazıdan;

-Hazine taşınmazlarının üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılardan tahsil edilmesi gereken hasılat paylarının tespitinde yeni Yönetmeliğin 79 uncu maddesi uyarınca, 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan I Sıra No.1u Muhasebe Sistemi Uygulanma Genel Tebliğinde yer alan “Brüt Satışlar” tanımının esas alınacağı,

-Ancak, İlleri sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazlarının üzerinde turizm amaçlı kullanılmak üzere lehlerine irtifak hakkı tesis edilen yatırımcıların yıllık hasılatlarını çeşitli nedenlerle eksik beyan etmeleri nedeniyle, Hazinece alınması gereken hasılat paylarının da eksik tahsil edildiği,

-Bu nedenle, yatırımcıların bağlı bulundukları vergi dairelerince, gerek ilgili hesap dönemi kapandıktan sonra yatırımcılar tarafından verilen ek beyanların ve gerekse yapılan vergi incelemeleri neticesinde tespit edilen eksik beyanların Defterdarlıklarına bildirilmesi halinde, yatırımcılardan tahsil edilecek hasılat paylarının tam olarak tespitinin sağlanacağı,

Belirtilerek, yazıları eki listede belirtilen yatırımcıların bağlı bulundukları vergi dairelerine konunun intikal ettirilerek, geçmiş hesap dönemlerine ilişkin tespit edilecek eksik hasılat beyanlarının bildirilmesinin istenildiği görülmüştür

Ancak, her ne kadar Antalya Valiliğinin ilgi (b) yazısında; Hazine taşınmazlarının üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen yatırımcılardan tahsil edilmesi gereken hasılat paylarının tespitinde yeni Yönetmeliğin 79 uncu maddesi uyarınca, 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan I Sıra No.1u Muhasebe Sistemi Uygulanma Genel Tebliğinde yer alan “Brüt Satışlar” tanımının esas alınacağı belirtilmekte ise de;

-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve yeni Yönetmelik hükümlerine göre lehlerine üst hakkı tesis edilen veya adlarına kullanma izni verilen yatırımcılar ile eski Yönetmelik hükümleri uyarınca lehlerine üst hakkı tesis edilmesine veya adlarına kullanma izni verilmesine karşılık sözleşmeleri yeni Yönetmeliğe uyarlanan yatırımcılardan tahsil edilmesi gereken hasılat paylarının yeni Yönetmeliğin 79 uncu maddesi uyarınca tespit edilmesi,

-Buna karşılık, 2634, 6831, 3096, 3996, vb Kanunlar gibi, özel mevzuatı uyarınca ilgili Bakanlıklarca adlarına kesin izin verilen, kesin tahsis yapılan ve Bakanlığımızca lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen yatırımcılardan tahsil edilmesi gereken hasılat veya kâr paylarının ise sözleşmelerine ve ilgili mevzuatına göre belirlenmesi,

Gerekmektedir.

Diğer taraftan, Hazine taşınmazlarının üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde adlarına kullanma izni verilen yatırımcılardan, irtifak hakkı/kullanma izni sözleşmelerinde yer alan hükümler uyarınca tahsil edilmesi gereken hasılat veya kâr paylarının takip ve tahsilinin daha sağlıklı yürütülebilmesi bakımından, Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığına yazılan bu gün tarihli yazımızla; ilgili Valilikler (Defterdarlık) tarafından, Vergi Dairesi Başkanlıklarına/Gelir Müdürlüklerine bildirilecek olan yatırımcıların bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından, gerek ilgili hesap dönemi kapandıktan sonra yatırımcılar tarafından verilen ek beyanların ve gerekse, yapılan vergi incelemeleri neticesinde tespit edilen eksik beyanların ilgili Defterdarlık veya Malmüdürlüklerine bildirilmesi hususunda mahalli teşkilatlarına gerekli bildirimlerin yapılması istenilmiştir.

Buna göre, İliniz sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazlarının üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde adlarına kullanma izni verilen ve irtifak hakkı/kullanma izni sözleşmelerinde, taşınmazların zemin bedelinin yanı sıra, üzerinde inşa edilecek tesislerin işletilmesinden elde edilen yıllık işletme hasılatı veya kârı üzerinden Hazineye ayrıca pay ödeneceğine dair hükümler bulunan yatırımcıların ilgili Vergi Dairesi Başkanlıklarına/Gelir Müdürlüklerine bildirilerek, yatırımcıların bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından, ilgili hesap dönemi kapandıktan sonra yatırımcılarca verilen ek beyanlar veya yapılan vergi incelemeleri neticesinde tespit edilen eksik beyanlar varsa bunların gönderilmesinin istenilmesini ve gönderilecek ek beyanlar veya eksik beyanların farklarından dolayı tespit edilecek hasılat veya kâr payı farklarının ayrıca hesaplanacak gecikme zamlarıyla birlikte yatırımcılardan tahsilinin sağlanmasını rica ederim.

Gazi KAPAN

Bakan a. Genel Müdür Yrd

Dağıtım: 81 İl Valiliğine  (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın