2011-01438 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığından Görüş İstenirken Dikkat Edilecek Hususlar)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.17.00.03-756.99[3307-18450)/ 001438 * 13.01.2011

Konu: Hazine Arazilerinin Değerlendirilmesi          (YAZININ PDF HALİ: 2011-01438)                                                                     

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kanunu kapsamında kalan korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunlara ait koruma sınırlan dahilindeki taşınmazların satışı, kiralanması, tahsisi, devri, intifa, irtifak takı tesisi, hibe edilmesi, terki vb. konulardaki başvurular, anılan Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri çerçevesinde değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına intikal ettirilmekte ve birimlerince mahallinde yapılan inceleme sonucuna ve konunun özelliğine göre Bakanlıkları görüşü bildirilmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan 06/12/2010 tarihli ve 245632 sayılı yazıda; Bakanlıklarına yukarıda belirtilen konularda iletilecek başvurularda; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13 ve 14 üncü Maddeleri Gereğince Yürütülecek İşlemlere İlişkin Yönergenin 5 inci maddesi doğrultusunda, talebe konu taşınmaza ilişkin çaplı tasarruf vesikası ve tapu senedi örneği veya yeni tarihli tapu kaydı ile taşınmazın konumunu gösterir harita ve taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı bulunuyor ise yapıya ilişkin ruhsat belgesi ya da binanın yasal durumu ile imar durumuna ilişkin belediye veya ilgili kurumlardan alınacak belgenin eklenmesi hususuna özen gösterilmesi, konunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, taşınmazların hangi amaçla kullanılmak üzere satışı, tahsisi, kiralanması vb. talep edildiğinin bildirilmesi ve mesken veya mücavir alan dışındaki yerlerde yapılacak incelemeler için Bakanlığımız Taşra Teşkilatınca araç temini konusunda kolaylık gösterilmesi istenilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yukarıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür, DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın