2011-01560 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 Ek 3. Madde Uygulamalarında Özkaynak Hesabı ve İlanlarda Sektör Belirtilmemesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.0/3129-0/ 001560 * 14.01.2011

Konu: 4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi  (YAZININ PDF HALİ: 2011-01560)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.10.2010 tarihli ve 36187 sayılı yazımız.

4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin anılan Usul ve Esaslara göre, yatırımcıların taleplerine ilişkin yapılacak işlemlerin daha etkin, verimli ve süratli sonuçlanması amacıyla, anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca yatırımcıların başvurularının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği ilgi yazımız ile açıklanmıştı.

Bilindiği üzere, anılan Usul ve Esasların “Teşvikten yararlanacak yatırımcılar ve yararlanma şartlan” başlıklı 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde; “Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,” hükmü yer almaktadır.

İlgi yazımızda da belirtildiği üzere; özkaynaklar; işletme sahip veya ortaklarının bilanço tarihinde işletmeye yapmış oldukları sermaye yatırımlarının tutarını gösteren ödenmiş sermaye ile, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, geçmiş yıllar kârları ve geçmiş yıllar zararları ve dönem net kârı veya zararını kapsamaktadır.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görüldüğü belirtilen belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan bazı taşınmazların yapılan ilanlarında, bu taşınmazların hangi sektöre yönelik yatırımlar için tahsis edileceğinin belirtildiği görülmüş olup, bu durum imarsız taşınmazların ilanda belirtilen amaç dışındaki sektörler için yatırım yapılmasının talep edilmesi halinde, bu taleplerin komisyonca değerlendirilmeye alınmaması gibi bir duruma neden olacağı anlaşılmıştır.

Buna göre;

-Yatırımcıların taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olup olmadıkları değerlendirilirken; özkaynağın sadece ödenmiş sermaye kalemi olarak değerlendirilmemesi, yukarıda belirtilen diğer eksi ve artı kalemlere göre oluşacak özkaynağın (net) dikkate alınması,

-Şirket ortaklarının bankalardaki hesabında bulunan paralar ile şirket ortaklarınca şirket sermayesinden daha fazla şirket adına yatırılan paraların öz kaynak kalemi olarak dikkate alınmaması, ancak, bankadaki bu paraların şirketin sermayesine eklenmesi ve buna ilişkin mali tablolarında İdareye ibraz edilmesi halinde, özkaynak kalemi olarak değerlendirilmesi,

-Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görüldüğü belirtilen taşınmazlardan, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan ve planı bulunmayan taşınmazların yapılacak ilanlarda herhangi bir sektör belirtilmeden yatırım yapılacak taşınmaz olarak belirtilmesi, yatırımcıların müracaatlarına göre hangi taşınmazın hangi sektöre uygunluğunun anılan Usul ve Esaslara göre komisyonca değerlendirilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür 

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine (Defterdarlıklar)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın