2011-09432 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706 s. Kanun’un Ek 3. Maddesi Yatırımlara Devlet Yardımı)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.0/3129-0/ 009432 24.03.2011

Konu: 4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi  (YAZININ PDF HALİ: 2011-09432)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.10.2010 tarihli ve 36187 sayılı yazımız

b) 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 10.03.2011 tarihli ve 7843 sayılı yazımız.

4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin anılan Usul ve Esaslara göre, yatırımcıların taleplerine ilişkin yapılacak işlemlerin daha etkin, verimli ve süratli sonuçlanması amacıyla, anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca yatırımcıların başvurularının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği ilgi (a, b) yazılarımız ile açıklanmıştı.

İlgi (a) yazımızda; anılan Usul ve Esaslara göre ilan edilmiş, ancak herhangi bir talep olmamış taşınmazlar için taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında ilanlarının yayımlandığı sürece, yatırım amaçlı talep olması halinde, İdarece yeni bir müracaat tarihi belirlenerek müracaat tarihi ile ilan tarihi arasında 30 günlük bir süre de verilip yeni bir ilan yapılarak taleplerin komisyonca değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgi (b) yazımızda da; işlerin tek bir elden yürütülmesi ve uygulamada birliğin sağlanması bakımından, Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görüldüğü belirtilen taşınmazların ilanlarının Valiliklerce (Defterdarlık) yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre, teşvik mevzuatı kapsamında yatırım yapılmak üzere belirlenen taşınmazların daha etkin, verimli ve süratli bir şekilde değerlendirilebilmesi için;

-Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görülen taşınmazların anılan Usul ve Esaslara göre yapılan ilanlarından sonra, herhangi bir talep olmaması ve alternatif değerlendirme şekillerine (tahsis, satış, kiralama, irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesi) göre değerlendirilmesinin gerekmemesi halinde, bu rezerv taşınmazlar Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ve gazetede yeniden ilan yapılmadan Valiliklerin (Defterdarlık) internet sayfalarında başvuru tarihi belirlenerek, 2 (iki) aylık dönemler halinde sürekli ilan edilmesi ve yapılacak başvuruların da bu süre içerisinde değerlendirilmesi,

-İnternet sayfalarında yapılacak ilanlarda, taşınmazlara ilişkin uydu fotoğraflarının da yayımlanması,

Gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın