2011-08905 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yatırımlarında Bedel Tespitlerinin Bakanlık Tarafından Yapılması Gerektiği)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.00/3129-0/008905 21.03.2011

Konu: Bedel tespiti  (YAZININ PDF HALİ: 2011-08905)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde kıyı yatırımlarına yönelik olarak liman (iskele, dolgu), tersane, yat limanı, ve boru hattı yapılmak üzere sektörel olarak dört ana başlık altında gerek yeni gerekse tevsi yatırımları için Bakanlığımızca bedeli karşılığında yatırımcılara kullanma izni verilmekte veya irtifak hakkı tesis edilmektedir.

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5228 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin son fıkrasında ise; Hazineye ait taşınmazların satışında, kiraya verilmesinde veya sınırlı ayni hak tesisinde Bakanlığımız merkez denetim elemanlarınca tespit edilen rayiç bedelin tahmin edilen bedel olarak dikkate alınacağı, hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Hazineye ait taşınmazlarla ilgili irtifak hakkı ve kullanma izni işlemlerine ilişkin kıymet takdirleri hakkında Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen çeşitli sorunlar ve itirazların incelenmesi sonucunda, kıymet takdirleri ile ilgili tereddütlerin bulunduğu ve değişik sorunlarla karşılaşıldığının tespit edildiği belirtilerek, otel önünde yapılan iskeleler hariç, kıyı yatırımlarından tersane, liman, yat limanı, iskele ve marinalara ilişkin irtifak ve kullanma iznine ilişkin kıymet takdirlerine ait işlemlerin milli emlak kontrolörlerince yapılmasının Genel Müdürlüğümüzce uygun görüldüğü 15.012010 tarihli ve 2451 sayılı yazımız ile Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu Başkanlığına bildirilmiştir.

Buna göre, kıyı yatırımlarına ilişkin (otel önü iskeleler hariç) kıymet takdirleri ile ilgili tereddütlerin giderilmesi ve sorunlarla karşılaşılmaması için bundan böyle;

-Tersane, liman, dolgu, rıhtım, iskele, yat limanı, boru hattı, dolfen ve şamandıra yapımına ilişkin yeni taleplerde; irtifak hakkı veya kullanma izni bedeline ilişkin kıymet takdiri yapılmaksızın diğer bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi,

-Belirtilen kıyı yapılarına ilişkin ilave veya tevsi yatırımları için ise; günün emsal ve rayiç bedelleri ile birlikte diğer hususlar dikkate alınmak suretiyle yıllık kullanma izni veya irtifak hakkı bedeli takdir edilerek, alınacak komisyon kararı ile birlikte diğer bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesi, bedel takdiri yapılmasında zorlanılması veya yapılamaması halinde gerekçeleri belirtilmek suretiyle bilgi verilmesi,

Gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın