2011-07843 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (4706-Ek 3. Madde Kapsamında İlanların Defterdarlıklar Tarafından Yapılması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.09.00.00/3129-0/007843 * 10.03.2011

Konu: 4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi  (YAZININ PDF HALİ: 2011-07843)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26.10.2010 tarihli ve 36187 sayılı yazımız

4706 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin anılan Usul ve Esaslara göre, yatırımcıların taleplerine ilişkin yapılacak işlemlerin daha etkin, verimli ve süratli sonuçlanması amacıyla, anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca yatırımcıların başvurularının hangi kriterlere göre değerlendirilmesi gerektiği ilgi yazımız ile açıklanmıştı.

İlgi yazımızda Hazine Müsteşarlığından (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) alınan 11.10.2010 tarihli ve 47691 sayılı yazı dikkate alınmak suretiyle anılan Usul ve Esasların 14 üncü maddesine göre oluşturulan komisyonca yatırımcıların başvurulan değerlendirilirken;

“Öncelikle yatırım teşvik belgesinde belirtilen istihdam sayısı ve yatırım tutarlarının esas alınması,

Ancak, teşvik belgesi ile yatırım bilgi formunda yatırım tutarları arasında farklılıklar bulunması halinde ise;

-Yatırım tutarının %50’sinin üzerindeki artış ve azalışlarda Hazine Müsteşarlığınca revize edilecek teşvik belgesinde kayıtlı yatırım tutarlarının,

-%50’nin altındaki azalışlarda anılan Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek-6 yatırım bilgi formunda beyan edilen yatırım tutarlarının,

-%50’nin altındaki artışlarda ise yine teşvik belgesinde kayıtlı yatırım tutarlarının,

Esas alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bu defa konu hakkında Hazine Müsteşarlığından (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü) alınan 21.02.2011 tarihli ve 8940 sayılı yazıda özetle; makine ve teçhizat listelerinde yapılan değişikliklerin Müsteşarlıklarınca onaylanması neticesinde meydana gelen yatırım tutarının %50’sinin altındaki artışlarda anılan Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek-6 yatırım bilgi formunda beyan edilen yatırım tutarlarının esas alınmasının mümkün bulunmakta olduğu bildirilmiştir.

Diğer taraftan, bilindiği üzere anılan Usul ve Esasların “Yatırıma elverişli taşınmazların yatırımcılara duyurulması” başlıklı 12 nci maddesinde;

“Taşınmaz maliki idarelerce bu Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilmek üzere belirlenen taşınmazlar, bulundukları yerlerdeki ticaret, sanayi ve ziraat odalarına bildirilir. Taşınmaz maliki idarelerce ilana çıkılması uygun görülen taşınmazlar en az iki aylık başvuru süresi verilerek dönemler halinde ilan edilir ve bu ilanlar başvuru tarihine kadar taşınmaz maliki idarelerin internet sayfalarında da yayımlanır.

Taşınmaz maliki idarelerce belirlenen taşınmazlar, Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk on gazeteden Basın İlan Kurumunca belirlenecek birisinde bir defa yayınlanır. Son ilan tarihi ile komisyona müracaat tarihi arası otuz günden az olamaz.

Hükmü yer almaktadır.

Ancak, Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görüldüğü belirtilen taşınmazların ilanların bazılarının Valiliklerce (Defterdarlık), bazılarının ise Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü) yapıldığı görülmüştür.

Buna göre;

-Makine ve teçhizat listelerinde yapılan değişikliklerin Hazine Müsteşarlığınca onaylanması neticesinde meydana gelen yatırım tutarının %50’sinin altındaki artışlarda anılan Usul ve Esasların ekinde yer alan Ek-6 yatırım bilgi formunda beyan edilen yatırım tutarlarının esas alınması, ancak komisyonca uygun görülüp Bakanlığımızca ön izim verilmesi halinde, Hazine Müsteşarlığınca takibin sağlanabilmesi için bu hususun ön izin süresi içerisinde yatırımcı tarafından Hazine Müsteşarlığına bildirilmesi,

-İşlerin tek bir elden yürütülmesi ve uygulama birliğin sağlanması bakımından, Bakanlığımızca ilana çıkarılması uygun görüldüğü belirtilen taşınmazların ilanlarının Valiliklerce (Defterdarlık)

yapılması,

Gerekmektedir. Bilgilerini ve gereğini rica ederim.                                                                                       

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın