2012-24184 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonu Kurulması Amaçlı Yapılacak Kiralarda EPDK’dan Görüş Alınması)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/06[3364-5680] /24184*14/09/2012

Konu: Rüzgar ve Güneş Ölçüm İstasyonları   (YAZININ PDF HALİ: 2012-24184)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Başbakanlığın 2012/25 sayılı Genelgesi gereğince gerekli izinlerin alınması için muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) Bakanlığımıza İletilen yazılardan, Hazine taşınmazlarının rüzgar ölçüm yeri veya güneş ölçüm istasyonu olarak kiralanmasının talep edildiği anlaşılmıştır,

Eneği Piyasası Düzenleme Kurumundan (Kamulaştırma Daire Başkanlığı) alman ve 25/5/2012 tarihli ve 47688 sayılı yazıda,

-4628 sayılı Elektrik Piyasası 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri doğrultusunda Kurumlarından lisans alan tüzel kişilerin faaliyetleri için gerekli olan taşınmazların temin edilmesi işlemleri Kurumlarınca yürütüldüğü

-Bu kapsamda; lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri tarafından, Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi, kullanma imi veya kiralama yapılabilmesi amacıyla Kurumlarından talepte bulunulacağı,

-Bu talebin Kurullarınca uygun görülmesi hâlinde, ilgili mevzuat uyarınca Maliye Bakanlığı ile lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri arasında lisans süresi ile sınırlı olmak üzere irtifak hakkı tesisi, kullanma izni veya kiralama sözleşmesi düzenleneceği,

-Bu sözleşmelerde, sözleşmenin geçerliliğinin lisansın geçerlilik süresi ile sınırlı olacağı hükmünün yer alacağı,

-Bu şekilde tesis edilen irtifak hakkı, kullanma imi veya kiralama bedelini ödeme yükümlülüğünüm lisans sahibi özel hukuk tüzel kişisine ait olacağı,

– Kurumlarına şifaen iletilen bilgilerde, Kurumlarından lisans alınması çalışmaları kapsamında henüz lisans almamış olan tüzel kişilerin özellikle rüzgar ve güneş enerjisi ölçüm istasyonları kurulabilmesi için gerekli gördükleri Hazinenin mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi veya kiralama yapılabilmesi amacıyla, doğrudan ilgili Malmüdürlüklerine müracaat ederek bir ölçüm istasyonu için gerekli olan ortalama yüzölçümlü alandan çok daha fazla alanlar için işlem yapılmasını talep ettikleri ve Malmüdürlüklerinin de söz konusu işlemleri gerçekleştirdiğinin öğrenildiği,

-22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliğine göre rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere lisans başvurusunda bulunan tüzel tarafından, tesisin kurulacağı saha üzerinde, bu tebliğ kapsamında düzenlenen şartlara uygun olarak elde edilmiş en az bir yıl süreli ölçüm yapılması, güneş ölçüm istasyonunda ise, en az altı ayı yerinde ölçüm yapılmış olmak kaydıyla asgari bir yıl süreli veri sunulmasının zorunlu olduğu,

belirtilerek, rüzgar ve güneş ölçüm istasyonları kurulabilmesi amacıyla arazi temini taleplerinin yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesini teminen, Kurumlarından görüş alınmadan, rüzgar ve güneş ölçüm istasyonu için Hazine taşınmazlarında irtifak hakki tesisi kiralama işlemlerinin yapılmaması hususu bildirilmiştir.

Buna göre, rüzgar ve güneş ölçüm istasyonları kurulması amaçlı yapılan başvurularda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda görüş alınması, anılan  kurum tarafından talebin uygun görülmesi halinde, 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca gerekli iznin alınabilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun olumlu görüş bildirdiği yazının tarih sayısı belirtilmek suretiyle düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazının İlinize bağlı İlçelere de iletilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın