2012-32659 sayılı Genel Yazı (Sağlık Bakanlığına Tahsisli Taşınmazlardaki Ticari Alanların Kiraya Verilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.10.00.00-310/13364-0) 32659 * 06.12.2012  

Konu: Kiralama   (YAZININ PDF HALİ: 2012-32659)

81 VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 11/02/2008 tarihli ve 7197 sayılı yazımız.

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılardan, İl Sağlık Müdürlükleri içindeki büfe, kantin, çay ocağı gibi ünitelerin kiralanması işlemlerinin ilgi yazı kapsamında kaldığı değerIendirilerek 2886 sayılı Kânunun 45 nci maddesi çerçevesinde açık teklif usulü ile ihale edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 19/06/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/07/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 67/4-b maddesinde; tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan bölümlerinin kiraya verilmesi işlemlerinin pazarlık usulüyle yapılabileceği, 70. maddesinde belirtilen yerlerin, gizlilik ve güvenlik gibi faktörler de alınarak kuruluşça seçilip defterdarlık veya malmüdürlüğüne bildirilen kişiler arasında yapılacak ihale sonucunda uygun bedeli teklif edene kiraya verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Sağlık Bakanlığından (İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı) alınan 17.09.2009 tarihli ve 14333 sayılı yazıda; mülkiyeti Hazineye ait ve Bakanlıklarına tahsisli taşınmazlar üzerinde yer alan ve hizmet binaları dahilinde bulunan ticari ünitelerin kiralanması hususunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile kiraya verilmesi hususu bildirilmiştir.

Bununla birike, Sağlık Bakanlığınca (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı) 81 İl Valiliğine (Halk Sağlığı Müdürlüğü) yazılan 09/11/2012 tarihli ve 585601 sayılı yazıda, Başbakanlık (Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığının 23/10/2012 tarih ve 11773 sayılı Başbakanlık makam oluru ile Bakanlıkları ve bağlı kuruluşlarına tahsisli veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarla ilgili izinlerin 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinden muaf tutulduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle, söz konusu yerlerin kiraya verilmesi işlemlerinin (müdürlük hizmet binasındaki ticari üniteler gibi), 2012/15 saydı Başbakanlık Genelgesi uyarınca izin alınmaksızın Hazine Taşınmazlarının türesi Hakkında Yönetmelik ile 300 ve 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerinde yer alan hükümler çerçevesinde Valiliğinizce (Defterdarlık) yürütülmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazının ilinize bağlı ilçelere de iletilmesinin teminini rica ederim.

Abdullah KAYA Genel Müdür 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın