2014-02563 sayılı Genel Yazı (MEOP Tespit Modülü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 16021177 – 310/06 [3151-0] *02563*24.01.2014

Konu: Tespit  (YAZININ PDF HALİ:2014-02563)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere, 19.06.2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’in tespit başlıklı 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “(1) Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilir. (Ek iki cümle: RG-10/4/2011-27901) Taşınmazların tespitleri yılda en az bir defa yapılır, ancak tespit programlarının süresi beş yıldan fazla olamaz. Bu tespitlerin yapılması konusunda illerde defterdarlar, ilçelerde ise malmüdürleri veya varsa milli emlak müdürleri gerekli tedbirleri alırlar. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilatı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan hüküm çerçevesinde hazırlanacak olan yıllık tespit programlarının kayıt altına alınabilmesi amacıyla MEOP-II kapsamında bir yazılım oluşturulması hedeflenmiş, yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan tespit modülü 22 Ocak 2014 tarihinde canlı uygulamaya alınmıştır.

Buna göre, 2014 yılı için Bakanlığımızca 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014 ve 1 Temmuz 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasını içerecek şekilde iki dönem halinde yapılması ve değerlendirilmesi uygun görülen tespit işlemleri için hazırlanan tespit modülünde;

  • İl ve ilçeler dikkate alınarak anılan madde hükmüne göre tespit programını hazırlayarak oluşturulacak yetkili personellerin belirlenmesi,
  • Görevlendirilecek yetkili personel tarafından 2014 yılı için Bakanlığımızca belirlenen tespit dönemleri ile il, ilçe, köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının durumu dikkate alınarak, 2014 yılı içerisinde tespitleri yapılacak taşınmazların tespit modülü üzerinden belirlenerek kaydedilmesi suretiyle tespit programlarının 30 Mart 2014 tarihine kadar oluşturulması ve zorunlu haller dışında hazırlanacak tespit programlarında değişiklik yapılmaması,
  • Aynı modül içerisinde programa alınan taşınmazların hangi personel tarafından tespitlerinin yapılacağının da gösterilmesi,
  • İki dönem halinde hazırlanacak tespit programları ile tespit programları dışında yapılacak bütün tespit işlemlerinin bu modül kullanılarak veri tabanına girilmesi,
  • Hazırlanan modüldeki tespit durumu takibi sekmesi kullanılarak yıl içerisinde yapılan tespitlerin kontrol altında tutularak, anılan Yönetmelik hükmünün yerine getirilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini ivedilikle rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın