2014-13715 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 16021177/310-06[3122-0]-13715 08.05.2014

Konu: Plan Görüşlerine İlişkin  (YAZININ PDF HALİ:2014-13715)

… VALİLİĞİNE

İlgi: a) 13/09/2010 tarih ve 31316 sayılı (2010/6) Genelge.

b) 02/12/2011 tarih ve 33552 sayılı (2011/7) Genelge.

Kıyı ve sahil şeritlerinde doldurma ve kurutma suretiyle kazanılacak arazilere ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca hazırlanan ve 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulamaya İlişkin Tebliğ”in yürürlüğe girdiği, Bakanlığımızın (Milli m ak Genel Müdürlüğü) 13/09/2010 tarih ve 2010/06 sıra sayılı Milli Emlak Genelgesi ile 81 İl Valiliğine bildirilmiştir.

Daha sonra, 2010/06 sıra sayılı Milli Emlak Genelgemizin eki tebliğin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanarak 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” ile değiştirildiği 02/12/2011 tarihli ve 2011/07 sıra sayılı Milli Emlak Genelgesi ile bildirilmiştir.

6/7/20111 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğde, 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7 ‘inci maddesinin 2’nci fıkrasının (h) bendinde Bakanlığımızı ilgilendiren hususlarda değişiklik bulunmadığından 2010/06 sıra sayılı Milli Emlak Genelgemizin sadece eki değiştirilmiştir.

2010/06 sıra sayılı Genelgede; “Tebliğin “Kurum Görüşlerinin Alınması” başlıklı 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (h) bendinin (4) alt bendinin 2’nci paragrafında belirtilen;

1 -Ön izin işlemlerine tabi olmayan imar planı teklifleriyle ilgili olarak (Bayındırlık ve İskan Bakanlığının planlama aşamasında ilgili kamu idarelerinin görüşlerini alarak planı onaylayacağı hususu göz önünde bulundurulacak) herhangi bir kurum görüşüne gerek duyulmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ye belgeler kapsamında değerlendirme yapılarak, imar planı teklifine ilişkin 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ek 1 formunun doldurulup Valilik (Defterdarlık) görüşü ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi,

2- Ön izin işlemlerine tabi olan imar planı teklifleriyle ilgili olarak (Bayındırlık ve İskan Bakanlığının planlama aşamasında ilgili kamu idarelerinin görüşlerini alarak planı onaylayacağı hususu göz önünde bulundurularak) herhangi bir kurum görüşüne gerek kalmaksızın, yatırım dosyasında yer alan bilgi ye belgeler kapsamında değerlendirme yapılarak;

-İmar planı teklifi kapsamında kalan alan ile ilgili olarak 324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “Genel Esaslar” başlıklı II. Bölümünün 2’nci maddesi uyarınca ilk yıl bedeli için tebliğ eki “İrtifak Hakki/Kullanma İzni İşlemine Esas Kıymet Takdir Karar Formu”nun, aynı bolümün 6’nci maddesinde belirtilen bilgi ye belgeler ile yine bu tebliğ eki “İrtifak Hakki/Kullanma İzni İşlemi Bilgi Formu”nun düzenlenerek bir örneğinin,

-İmar planı teklifine ilişkin Valilik (Defterdarlık) görüşünün, Bakanlığımıza gönderilmesi,

3-Teklif imar planı kapsamında kalan alanlar ile ilgili olarak Bakanlığımızdan alınan talimat doğrultusunda, ön izin sözleşmesinin düzenlenmesini müteakip, Valilik (Defterdarlık) tarafından imzalanan ön izin sözleşmesinin bir örneği ile imar planı teklifine ilişkin “3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uyulması kaydıyla ve ilgili kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle onanmasında sakınca bulunmadığı” şeklinde Valilik (Defterdarlık) görüşünün Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü’ne iletilmesi, gerektiği bildirilmiştir.

Ön izin işlemlerine tabi olmayan imar planı tekliflerine ilişkin görüşün Bakanlığımızdan istenilmesine devam edilmesi,

Diğer alanlara ilişkin, anılan genelgeler ve Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğde belirlendiği üzere Bakanlığımızın plan tekliflerine görüş verebilmesi için öncelikle planlama alanında kalan Hazine taşınmazları ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlara ön izin verilmesi gerektiğinden ve ön izin işlemleri ise Bakanlığımızın uygun görüşü ile Valiliklerce (Defterdarlık) değerlendirilip sonuçlandırıldığından bu husus dikkate alınarak emek ve zaman kaybı ile lüzumsuz yazışmalara meydan vermemek için 2010/6 sayılı Genelgemizde de açıkça belirtildiği üzere ön izin sözleşmesi düzenlenen alanlara ilişkin plan teklifleriyle ilgili görüş Bakanlığımız adına İllerde Defterdarlıklarca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine bildirilmesi ve Valiliklerce (Defterdarlık) Bakanlığımız görüşü iletilmesi nedeniyle aynı yerler için Bakanlığımızdan tekrar görüş istenilmemesi gerekmektedir.

Buna göre; kıyı yapı ve tesisleri ile ilgili iş ve işlemlerde planlama ve uygulama sürecinin kısaltılması ve gereksiz yazışmaların önlenmesi için, 13/09/2011 tarih ve 2010/06 sıra sayılı Milli Emlak Genelgesi ve değiştirilen eki 6/7/2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” hükümlerine göre işlem yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü)

Kültür ve Turizm Bakanlığına (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) Kültür ve Turizm Bakanlığına (Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü) 81 il Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın