2014-20245 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine Yapılacak Tahsislerde Dikkat Edilecek Hususlar ve Bakanlığa Gönderilecek Bilgiler)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 33685449.0.08.OO.OO-310/ [3121-0]-20245   01.07.201 4

Konu: Tahsis  (YAZININ PDF HALİ:2014-20245)

VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bilindiği üzere; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla talepte bulunan kamu idarelerine tahsis işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47 nci maddesi ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (d) bendi gereğince gerçekleştirilmekte olup, tahsise ilişkin usul ve esaslar, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsisine yönelik işlemlerde “Yerel birimlerce merkez birimlerine gönderilecek bilgi ve belgeler” söz konusu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde sıralanmış, 2010/2 sayılı Genelge ile de tahsisi talep edilen taşınmazların daha rasyonel şekilde değerlendirilmesine esas olmak üzere bu bilgi ve belgelerin yanı sıra bu taşınmazlara ilişkin olarak Genelge eki form örneğindeki bilgilerin de doldurularak Bakanlığımıza gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak; tahsis işlemlerine ilişkin olarak Valiliklerce (Defterdarlık) derlenerek Bakanlığımıza iletilen yazılarda; gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler ile ek formun düzenlenmesinde gerekli özenin gösterilmediği, ayrıca tahsis talebine konu taşınmazın en iyi ne şekilde değerlendirilebileceği, talepte bulunan kamu idaresinin ihtiyacı çerçevesinde tahsisinde zorunluluk olup olmadığı hususlarının tüm yönleriyle irdelenmediği görülmektedir.

Bu bakımdan, Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, bununla birlikte kamu idarelerinin taşınmaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerek doğrudan Hazineye ait taşınmazlara ve gerekse trampa veya vergi borcuna mahsuben satın alma yoluyla edinilerek Hazine adına tescili sağlanacak taşınmazlara ilişkin tahsis taleplerinde;

1- Talepte bulunan kamu idarelerine, İliniz sınırları içerisinde halen tahsisli olan ve tahsis amacında kullanılan taşınmazların büyüklük ve konum açısından yeterliliği ve kamu hizmetlerinin görülmesi için bu idarelerin ilave taşınmazlara ihtiyaç durumlarının,

2- Talep edilen taşınmazların tamamına ihtiyaç olup olmadığı ile tahsis amacı dikkate alınarak, taşınmazın hangi kamu hizmetlerinin görülmesinde daha uygun olacağının, 

3- Özellikle ekonomik değeri yüksek taşınmazlara ilişkin talepte bulunulmuş ise, bu amaç için tahsis edilebilecek nitelikte başka taşınmazların bulunup bulunmadığının,

4- Talepte bulunan kamu idaresince, talep edilen taşınmazın tahsisi halinde, taşınmazın bulunduğu il sınırları içerisinde olup, hâlihazırda söz konusu İdareye tahsisli bulunan başka taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına muvafakat edilip edilmeyeceğinin,

5- Tahsis talebine gerekçe olarak belirtilen hizmetin söz konusu taşınmazın üzerinde ya da taşınmazın bulunduğu bölgede sunulmasının zorunluluğunun, (talep konusu hizmetin şehrin başka bir noktasında verilmesi halinde verimliliğinin),

6- İdarelerce, kamu hizmetleri için trampa veya vergi borcuna mahsuben satın alma suretiyle Hazine adına tescili ve idarelerine tahsisi talep edilen taşınmazlara, o bölgede bulunan ve aynı kamu hizmeti için alternatif olarak önerilebilecek Hazine taşınmazı bulunup bulunmadığının,

7- Taşınmaz üzerinde yapılacak hizmetin niteliğine bağlı olarak, bu hizmetin çevre, trafik akışı ve diğer yönleri itibariyle kentin gelişimine yönelik olumsuz etki yaratıp yaratmayacağının,

Valiliğinizce (Defterdarlık) irdelenmesi,

Bu çerçevede; tahsis talepleri Bakanlığımıza iletilirken Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak düzenlenerek gönderilmesi,

Bu belgelerden, ilgili maddenin (m) bendinde belirtilen “Tahsisini veya devrini talep eden kamu idaresinin mahallî birimlerinin, merkez birimlerinden alacağı uygun görüş yazısının örneği”nin yanı sıra, taşınmazın üzerine yapı/tesis inşa edilecek ise:

a) Söz konusu taşınmaza ait plan ve projenin olup olmadığı, varsa proje bedeli, yoksa planlama ve projeleme işlemlerinin hangi sürede yapılacağı,

b) Plansız alanda bulunan taşınmazlara ilişkin olarak, imar planı yapmaya yetkili idarenin görüşü,

c) Yatırım programına alınıp alınmadığı,

d) Projenin taşınmaz malın ne kadarlık kısmında uygulanacağı,

e) Taşınmazın ekonomik değerinin, talepte bulunan idarelerin gelecek 10 yıl içindeki personel sayısı, kişi başı kullanım alanı, toplam inşaat alanı (açık-kapalı alan) ve inşaat maliyeti ile karşılaştırılarak, bu taşınmazın talebin karşılanmasında zorunlu olup olmadığı ile tahsisi halinde azami verimliliği sağlayıp sağlamayacağı,

hususlarını içeren bilgilerin, talepte bulunan idarelerin yerel birimlerince merkez birimlerinden temin edilmesi ile bu bilgilerin tahsis talepleri eki olarak Bakanlığımıza iletilmesi, hususlarında gereğini önemle rica ederim.

Mehmet ŞİMŞEK Maliye Bakanı

DAĞITIM: Gereği : 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın