2014-22269 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (6360 s.Kanunla Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdareler Lehine Verilen İrtifak Haklarının Durumu)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı     : 40223418-310/10 [3122-11657]   05.08.14/22269

Konu: irtifak hakkı   (YAZININ PDF HALİ:2014-22269 )

…. İL VALİLIGİNE (Defterdarlık)

Muhtelif Valiliklerden (Defterdarlık) alınan yazılarda özetle; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin (1), (2) ve (4) üncü fıkralarında sayılan illerde bu Kanun kapsamında tüzel kişilikleri sona ererek başka bir tüzel kişiliğe katılan kurumlar lehine Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen irtifak hakları veya verilen kullanma izinlerine ilişkin olarak, söz konusu irtifak hakkının veya kullanma izinlerinin feshedilip feshedilmeyeceği ile bu hak ve izinleri devralan tüzel kişilik lehine devredilip devredilmeyeceği hususlarında yapılacak işlemin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere; 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun;

1 inci maddesinde; (1) Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van il erinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu, illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür.

(2) Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırlandır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır.

(4) İstanbul ve Kocaeli il mülki sınırları içerisinde bulunan köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak bağlı bulundukları ilçe belediyesine mahalle olarak katılmıştır.

(5) Birinci, ikinci ve dördüncü fıkrada sayılan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

(6) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan illerin bucakları ve bucak teşkilatları kaldırılmıştır.

Geçici 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında;

“1 inci maddeye göre tüzel kişilikleri kaldırılan belediye ve köylerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, büyükşehir belediyesi, bağlı kuruluşu veya ilçe belediyesine devredilir. Devir işlemi ilk mahalli idareler genel seçimi itibarıyla uygulamaya konulur.

Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idareleri; personelini, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ile hak, alacak ve borçlarını bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir ay içinde valiliğe bildirir. Bu idarelerin taşınmazlarının satışı, tahsisi ve kiralanması, iş ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, her türlü imar uygulaması (inşaat ruhsatları hariç), iş makineleri ve diğer taşıtların satışı ile borçlanmaları İçişleri Bakanlığının onayına bağlıdır…”

“Bu madde uyarınca bir başka belediyeye katılmak suretiyle tüzel kişilikleri sona eren belediyelerin personeli, her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları bağlandığı belediyeye devredilir. Bu belediyelerin mahkemelerde süren davaları ile yapılan işlemlere ilişkin olarak açılacak davalarda muhatap, katıldığı belediyedir.”

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre; Anılan Kanun kapsamında kalan illerde bulunan Hazinenin özel mülkiyetindeki veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar üzerinde tüzel kişilikleri sona eren veya kaldırılan kurumlar lehine Bakanlığımızca tesis edilen irtifak haklarında veya verilen kullanma izinlerinde yapılacak işlemlerin Kanuni zorunluluk arz etmesi nedeniyle;

1-Önceki sözleşmelerinde belirtilen şartlarla bu hakları devralan kamu kurum ve kuruluşları lehine başka bir işleme tabii tutulmaksızın, tapu ve noterde yapılacak işlemlerin,

2-Yine aynı Kanun kapsamında olup, sözleşmesinin feshedilmesine karar verilen işlemlerin,

Bakanlığımıza intikal ettirilmeksizin Valilikler (Defterdarlık), tarafından yerine getirilmesini, ilçelerde bulunan bu tür işlemlerin ise Valilikten (Defterdarlıklar) izin alındıktan sonra Kaymakamlıklarca (Malmüdürlüğü) yerine getirilmesini ye yapılan işlemler sonucunda Bakanlığımızın bilgilendirilmesini rica ederim.

Mehmet ŞIMŞEK Maliye Bakanı

DAĞITIM: Gereği İçin 30-İl Valiliğine (Defterdarlık)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın