2015-17648 sayılı Genel Yazı (Satış Bedellerinin MEOP Üzerinden Bakanlıkça Kontrol Edilmesi)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 34608673-300-(3151-0)-17648            08/07/2015

Konu: Bedel Tespit Kontrolü    (YAZININ PDF HALİ:2015-17648)    

ADANA VALİLİĞİNE

Bilindiği üzere; satış, kira, irtifak hakkı tesisi vb. işlemler vasıtasıyla Hazine taşınmazlarının etkili, ekonomik, verimli bir şekilde kullanılması ve ekonomiye kazandırılması Genel Müdürlüğümüzün öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedefe ulaşmada söz konusu işlemlere yönelik bedel tespit ve takdirlerinin doğru ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca değerleme usul ve esaslarına ilişkin 2014/1 sıra sayılı Genelge yürürlüğe girmiştir. Bu Genelgenin amacı; “Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi işlemlerine esas olacak bedellerin, uluslararası değerleme standartları dikkate alınarak Maliye Bakanlığı personeli tarafından tespitine ilişkin değerleme kriterleri ile bu Bakanlık tarafından belirlenen diğer taşınmazların aynı personel tarafından yapılacak değerleme işlemleri konusundaki kriterleri oluşturmak, değerlemeye ilişkin standardizasyonu sağlamak, yapılacak bedel tespiti ve takdirlerine ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri geliştirmek ve taşınmaz değerlemelerinde izlenecek usul ve esasları belirlemek” olarak belirlenmiştir.

Bahse konu genelgenin yürürlüğe konuluş amacı doğrultusunda, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların (6292 sayılı Kanun kapsamındakiler hariç) satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması işlemlerinde taşınmaz üzerindeki;

-Muhdesat hariç toplam tahmin edilen bedeli 1.000.000,00 TL (Bir Milyon TL) ve üzeri veya

-Metrekare birim bedeli 1.000.00-TL-(Bin-TL) ve üzeri

Olan bedel tespit ve takdirlerinin 13.07.2015 Pazartesi gününden itibaren Genel Müdürlüğümüzce MEOP üzerinden kontrolü gerçekleştirilecektir.

Bu aşamada, bedel tespit ve takdirlerinin söz konusu genelgeye uygunluğu değerlendirilecek olup, özellikle gerekli verilerin temini ve bu verilerin doğru bir şekilde değerlendirilip makul bir sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı hususları incelenecektir. Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmeyen bedel tespit ve takdirleri gerekçeleri belirtilerek MEOP sistemi üzerinden iade edilecek olup, bu durumda komisyonca yeniden bedel tespit ve takdiri yapılması gerekecektir.

Genel Müdürlüğümüzce kriterleri yukarıda belirtilmiş ve kontrolü gerçekleştirilecek olan bedel tespit ve takdir işleminin ait olduğu taşınmaza yönelik işlemler, ilgili bedel tespit ve takdir formu uygun görülünceye kadar MEOP üzerinden devam ettirilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın