2017-02868 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Başvuruların 30 gün içerisinde neticelendirilmesi)

T.C. MALIYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü  

Sayı : 41574005-300 (3230.0) 2868                                                25.01.2017

Konu : Milli Emlak İş ve işlemleri, 2017 Yılı Performans Hedefleri     (YAZININ PDF HALİ:2017-02868)

… VALILIĞİNE

 Bakanlığımızca, Hazine taşınmazlarının yönetimi ve hizmet sunumunun paydaş odaklı bir yaklaşımla ele alınması, alternatif kullanım alanlarına göre gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin talepleri de göz önünde bulundurularak, taşınmaz arzının etkin ve hızlı bir şekilde sağlanması, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin arttırılması, iş ve işlemlerde bürokrasinin azaltılması hedeflenmektedir.

Hazine taşınmazlarının daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacıyla rezerv taşınmazların izinsiz kullanımlarının engellenmesi, kamu idarelerine tahsisli taşınmazlardan atıl durumda bulunanların tespit edilerek tahsislerinin kaldırılmasına yönelik işlemlerin yürütülmesi ve ekonomiye kazandırılacak Hazine taşınmaz portföyünün oluşturulması, gerekmesi halinde portföyde yer alan taşınmazların tescil, ifraz, imar vb. işlemleri için ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak Hazine taşınmazlarının ekonomiye arz edilme kabiliyetlerinin artırılması ve bu taşınmazların ekonomiye kazandırılması için tüm alternatiflerin değerlendirilmesi (satış, kira, irtifak hakkı tesisi, yatırım teşvik) önem arz etmektedir.

Öte yandan; Hazine taşınmazlarının yatırım ve istihdamın teşviki doğrultusunda yatırım maliyetlerinin aşağı çekilmesine, kalıcı istihdam alanlarının oluşturulmasına ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi hedeflenmekte, bu amaçla iller bazında, teşvik edilen sektörlere uygun nitelikte ve optimal büyüklükte taşınmazların ivedilikle ve titizlikle tespit edilmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu doğrultuda, 2013-2016 yıllarına ait gelirler (özel kanunlar gereği kurumlara aktarılan paylar hariç olmak üzere) baz alınmak suretiyle her bir Valilik (Defterdarlık) için satış, kira, irtifak/kullanma izni gelirleri, yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yatırımlara konu edilmek üzere arz edilecek ve tespiti yapılacak taşınmazlara ilişkin performans hedefleri belirlenmiş olup yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bunun yanı sıra, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yürütülen faaliyetlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla iş ve işlemlerin elektronik ortama taşınması çalışmalarında ilk adım olan “satış süreçlerinin (e-ihale hariç) MEOP üzerinden elektronik olarak yürütülmesi” ve “WEB üzerinden elektronik başvuru alınması” uygulama hazırlıklarında son aşamaya gelinmiş olup, paydaş ve arz odaklı bir yaklaşımla yenilenen adresli web sitesi ile yeni MEOP satış modülü 2017 yılı Ocak ayı itibariyle kullanıma açılacaktır.

Valiliklerin (Defterdarlıklar) performans hedefleri sonuçlarının gerek Kamu Hesapları Bülteni gerekse MEOP üzerinden takip edileceği ve aylık bazda intranet sayfasında yayımlanacağı göz önünde bulundurularak 2017 yılı faaliyetlerinizde söz konusu performans hedeflerine ulaşılmasını teminen ilinizde (bağlı ilçeler dahil) gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması,

Ayrıca, gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvuruların (e-başvuru, dilekçe vb.) Valiliğinizce (Defterdarlık) değerlendirilerek, başvurunun 327 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yetki devri yapılan iş ve işlemler kapsamında kalması halinde başvuru süresinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılması, Bakanlığımız yetkisinde bulunan iş ve işlemler kapsamında kalması halinde ise söz konusu süre dikkate alınarak konuya ilişkin bilgi ve belgelerle birlikte mümkün olan en kısa süre içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilmesi,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.

Naci AĞBAL Bakan

EK: 2017 Yılı Milli Emlak Performans Hedefleri Tablosu

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın