2015-06653 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Enerji Kamulaştırmalarında TKGM Döner Sermaye Bedeli)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-000-[3264-6077]-6653                              19/03/2015

Konu: Kamulaştırma (Döner sermaye hizmet bedeli)    (YAZININ PDF HALİ:2015-06653)    

İlgi : Çevre ve Şehircilik Bakanlığının (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) 11/03/2015 tarihli ve 118354 sayılı yazısı.

30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun “Kamulaştırma” başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında; elektrik piyasasında üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin, önlisans ve lisansa konu faaliyetleri için gerekli olan ve kişilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma taleplerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından değerlendirileceği ve uygun görülmesi hâlinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından kamu yararı kararı verileceği, Kurulun bu kamu yararı kararı çerçevesinde gerekli kamulaştırma işlemlerinin ise, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dâhilinde üretim faaliyetlerinde bulunan önlisans veya lisans sahibi özel hukuk tüzel kişileri için Bakanlığımız tarafından, dağıtım faaliyetlerinde bulunan lisans sahipleri için ise Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından yapılacağı yönünde düzenleme yapılmış, müteakip fıkralarda ise kamulaştırma işlemlerine ilişkin diğer hususlar esasa bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlar Kurulunca alınacak Acele Kamulaştırma Kararları veya Bakanlığımızca alınacak Kamulaştırma Kararlarının tapuda Hazine adına tescili sırasında Döner Sermaye Hizmet Bedeli talep edilip edilmeyeceği hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN Bakan a.

EK : İlgi yazı örneği (1 sayfa).

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Sayı: 78065867-120.35(120.35)/118354                                          11.03.2015

Konu: Harçlar ve Vergiler

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 26.12.2014 tarihli 45279793-000-(3264-6077)-44042 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda, Karaman Tapu Müdürlüğü’nün, kanuni istisnalar dışında maliye hazinesinin de döner sermaye ücretine tabi olduğunu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü adına döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmesi durumunda mahkeme kararına istinaden talepleri doğrultusunda tescil işleminin yapılacağı bildirildiği, bu kapsamda Bakanlar Kurulunca alınacak acele kamulaştırma kararları veya Maliye Bakanlığınca alınacak kamulaştırma kararları sonucu gerçekleştirilen işlemlerin, tapu müdürlüklerimizde hazine adına tescili aşamasında döner sermaye hizmet bedeli talep edilip edilemeyeceği hususundaki görüşümüz istenilmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 8 inci maddesinde “Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri, köy tüzel kişileri ve kalkınma ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili yapılacak tapu işlemlerinden ve veri paylaşımından döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilmez…” şeklinde hüküm yer almaktadır.

5018 sayılı Kanuna ekli | sayılı cetvelde Maliye Bakanlığı (Maliye Hazinesi veya sadece Hazine), genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılmaktadır. Bu nedenle Bakanlığınızca alınacak kamulaştırma kararları sonucu tapu müdürlüğünde hazine adına gerçekleştirilecek tescil işlemlerinde Maliye Hazinesi adına tahakkuk ettirilen/ettirilecek döner sermaye hizmet bedelinden muaf tutulmasının uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Gürkan ÖZÇELİK

Genel Müdür a.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın