2017-27859 sayılı Genel Yazı (HTİHY 79. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinin YD hakkında)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü  

Sayı: 91584446-310.40.04-[3129-0]-27859              28/09/2017

Konu: Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin yürütmesinin durdurulması hakkında. 

İlgi: 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan 26/5/2015 tarihli ve 13122 sayılı yazımız.

81 İl Valiliğine (Defterdarlık) yazılan ilgi yazımızda özetle; Bakanlığımıza karşı Danıştay 13. Dairesi nezdinde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından açılan davalarda anılan Mahkemenin 11/2/2015 tarih ve 2014/4713 Esas numaralı, 2/4/2015 tarih ve 2014/4696 Esas numaralı ile 11/02/2015 ve 2014/4704 Esas numaralı kararlarının yerine getirilmesini teminen Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca valiliklerince bu aşamada herhangi bir işlem yapılmaması istenilmişti.

Bilindiği üzere, 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 21 inci maddesiyle Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna; “İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi hasılat payı olarak alınır.” hükmü eklenmiştir.

Ancak bahse konu Yönetmelik hükmünün iptali ve öncelikle yürütülmesinin durdurulması istemiyle Bakanlığımıza karşı Ataköy Marina ve Yat İşletmeleri A.Ş. tarafından Danıştay 13. Dairesinin 2015/891 esas numarasında açılan ve daha sonra 2016/2595 esasını alan davada, anılan Mahkemenin 26/4/2017 tarihli ve 2016/2595 Esas numaralı kararlarıyla 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin değişik 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının yürütmesinin durdurulmasına, yedinci fıkrası yönünden ise, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Bilgilerini ve söz konusu mahkeme kararının yerine getirilmesini teminen Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca Valiliklerince bu aşamada herhangi bir işlem yapılmamasını rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM : 81 İl Valiliğine (Defterdarlık)

1 yorum

  1. Efendim iyi çalışmalar, Genel Müdürlüğümüzün 28/09/2017 tarihli ve 27859 sayılı yazılarını PDF formatında temin etme şansım var mı? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim..

Bir Cevap Yazın