2018-167891 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Taşınmaz işlemlerinde Bakanlıktan izin alınma usulü)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı     : 97208366-010.07.01-E.167891                                                                  25/09/2018

Konu   : Genel Yazı     (YAZININ PDF HALİ: 2018-167891)

……………….VALİLİĞİNE (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Bilindiği üzere, 12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazları ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup anılan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; “Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazları ile ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacaklarıdır.

Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçları Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.” denilmektedir.

Anılan Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Bakanlığımızca 14/9/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı İç Genelge çıkarılmıştır. Bu İç Genelgede;

  • Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında yapılacak her türlü işlemin Bakan Yardımcısı başkanlığında teşkil ettirilen komisyon vasıtasıyla yapılması,
  • 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesinin uygulaması sürecinde Mülga Başbakanlıkça uygun görülen muafiyetlere yönelik izinler ile Cumhurbaşkanlığı Karar ve Kararnamelerine konu işlemler ve kamu kurum ve kuruluşları ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları adına yapılacak işlemler hariç olmak üzere, Genelgeye konu izin taleplerinin ilgili birime gönderilmesi,
  • İzin taleplere ilişkin bilgilerin Kamu Taşınmazları Bilgi Sistemine (KATBİS) titizlikle girilmesi,

gerektiği açıklanmıştır.

Buna göre; yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar iş ve işlemlerin 327 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve Bakanlığımızın 14/9/2018 tarihli ve 2018/11 sayılı İç Genelgesi çerçevesinde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın