2021-861823 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Rekreatif Amaçlı İskeleler)

T.C. ÇEVRE VE SEHIRCILIK BAKANLIGI MILLI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜGÜ

Sayı: E-10765071-000[3361.0]-861823                               27.05.2021

Konu: Rekreatif Amaçlı İskeleler  (YAZININ PDF HALİ: 2021-861823)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 3621 sayılı Kıyı Kanununda yapılan ve 20/02/2020 tarihli ve 31045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile, kıyının kumluk veya çakıllık olduğu alanlarda rekreatif amaçlı iskele yapılma imkanı ortadan kaldırılmış, Kanunda tanımlı istisnai alanlarda ise zorunlu hallerde üç metreyi geçmeyen ve platform niteliği taşımayan rekreatif amaçlı iskele yapım imkanı getirilmiş ve buna ilişkin usul ve esasların 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlığımızca belirlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, 24/10/2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikteki değişiklikle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; rekreatif amaçlı iskele, “Kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği su alanından başka türlü faydalanılmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde yapılan, yolcu ve yük indirme-bindirme ve yanaşma yapılmayan, denize girme, güneşlenme, amatör su sporları gibi faaliyetleri içeren ve genişliği 3m.yi geçmeyen, platform niteliği taşımayan, usul ve esasları, 2634 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bakanlık tarafından müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlıkça belirlenen, imar planına konu edilmeyen kıyı yapıları” şeklinde tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda, ülkemizin tüm kıyı alanlarındaki rekreatif amaçlı iskelelerin yapımına yönelik, 2634 sayılı Kanun kapsamında kalan alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken, diğer alanlarda ise Bakanlığımızca belirlenen usul ve esasları düzenleyen 2021/5 sayılı “Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi” yürürlüğe girmiş olup; söz konusu Genelge yazımız ekinde gönderilmektedir.

Buna göre, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla;

-Yapılacak başvurulara ilişkin olarak; Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun görülmeyen tekliflerin karar tutanağına bağlanmak suretiyle reddedilmesi, yer seçiminin uygun bulunmaması ya da Genelgedeki diğer koşulların sağlanmaması gerekçeleri dışında verilmiş olumsuz Komisyon kararlarının değerlendirilmek üzere, uygun bulunan Komisyon Kararlarının ise imzalanan Karar Tutanağı ve eki belgeler ile birlikte 2634 sayılı Kanun Kapsamında kalan alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığına, diğer alanlarda ise Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne veya Milli Emlak Genel Müdürlüğüne) gönderilmesi,

-Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılan, ancak kira sözleşmesine aykırı olarak (ticari amaçla kullanım, kamusal kullanıma engel olma, deniz taşıtı yanaştırma gibi) kullanıldığı tespit edilen rekreatif amaçlı iskelelerin belirlenen süre içerisinde yapım amacına uygun hale getirilmesi için ilgilisine gerekli bildirimin yapılması, verilen süre içerisinde kira sözleşmesine uygun hale getirilmemesi ya da aykırılığın tekrarı durumunda kira sözleşmesinin iptal edilmesi,

-İrtifak hakkı, kullanma izni sözleşmesi veya kiralaması yapılmış rekreatif amaçlı iskelelere ilişkin olarak; söz konusu iskelelerden, kalan izin süresi 31/12/2030 tarihinden önce sona erenlerin izin süresi sonuna kadar, 31/12/2030 tarihinden sonra olanların ise en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanımına devam edilmesi, süre sonunda Genelgeye uygun olmadığı belirlenen iskelelerin kiralamaya konu edilmeyerek ilgilisi tarafından tahliyesinin sağlanması, mümkün olmaması halinde ise Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere gerekli bilgi ve belgelerin yetki alanına göre Belediye/İl Özel İdaresine gönderilmesi,

-Yapı Kayıt Belgesi bulunan rekreatif amaçlı iskelelerin; Komisyon tarafından uygun olduğuna karar verilmesi veya verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmesi halinde, Genelge doğrultusunda en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanma izni verilmesi veya kiralama yapılması,

-Yapı Kayıt Belgesi bulunan ve Genelgeye uygun olmadığına karar verilen veya verilen süre içerisinde uygun hale getirilmeyen iskeleler ile ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış ve yapım amacına aykırı olarak kullanıldığı tespit edilen rekreatif amaçlı iskelelerin; ilgilisi tarafından tahliyesinin sağlanması, mümkün olmaması halinde ise Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere gerekli bilgi ve belgelerin yetki alanına göre Belediye/İl Özel İdaresine gönderilmesi,

-Plan, proje ve izin süreçleri devam eden iskelelerden, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce rekreatif amaçlı iskele olarak kullanılmak üzere ön izin//kullanma izni verilmesi, imar planı onaylanmış olanların ön izin süresinin uzatılması veya ön izinden kullanma iznine geçilmesi amacıyla Bakanlığımıza iletilenler dahil tüm taleplerin 2021/5 Genelge dikkate alınmak suretiyle Valiliğinizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) değerlendirilerek sonuçlandırılması, konuyla ilgili tereddüt hasıl olması halinde Bakanlığımızdan görüş alınması,

Hususlarında bilgi edinilmesini, rekreatif amaçlı iskelelere ilişkin diğer işlemlerde 2021/5 sayılı Genelgede belirtildiği şekilde gereğini ve konu hakkında İlinize bağlı ilçelere de gerekli bilginin verilmesini rica ederim.

Veli TUNÇEZ

Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü V.

Dağıtım: Taşra Teşkilatına, Ek: EK-1 (12 Sayfa) Genelge metni için tıklayınız

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın