2022-094095 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (kaçak akaryakıt işlemleri)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: E-19342153-400[.3302.12098]-94095                        07.02.2022

Konu: Kaçak akaryakıt işlemleri (3302-12098) (YAZININ PDF HALİ: 2022-094095)

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 02.03.2020 tarihli ve 54049 sayılı genel yazımız.

Büyükşehir belediyesi olan muhtelif Valilikler (İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü) tarafından; Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün 10.04.2020 tarihli görüş yazısında Bakanlıklarının merkez veya taşra birimlerinin Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlama görevi bulunmadığı, bu görevlerin 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Milli Emlak iş ve işlemleriyle ilgili olarak hem Kanun hem de Yönetmelikte Defterdarlıklara yapılan atıfların İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüklerine yapılmış sayılacağı değerlendirilerek bu görevlerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü ile taşra birimlerine ait olduğu belirtilmiş olup, kaçak akaryakıtın muhafazası işlemlerinin Defterdarlıklarınca yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının belirtildiğinden bahisle konuya ilişkin Bakanlık görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere kaçak akaryakıt işlemleri 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre il özel idaresi bulunmayan yerlerde defterdarlıklara bağlı Genel Müdürlüğümüz taşra birimleri (Millî Emlak Dairesi Başkanlıkları/Millî Emlak Müdürlükleri) tarafından yürütülürken Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genel Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandıktan sonra da “herhangi bir güvenlik zafiyetine mahal verilmemesi” açısından Genel Müdürlüğümüz taşra birimleri tarafından “geçici olarak” yürütülmesine devam edilmiştir.

Ancak Sayıştay Daireler Kurulunun 09.10.2019 tarihli ve 1627/2 sayılı Kararıyla; 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101 inci maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 798 inci maddesi hükümlerine göre “Devlete intikali gereken taşınırların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek ve taşınır malların tasfiyesini sağlamak” hususlarında Genel Müdürlüğümüz yetkili olmakla birlikte, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden daha sonra yürürlüğe giren 7161 sayılı Kanunla değiştirilen 5607 sayılı Kanunun 16/A maddesinin üçüncü fıkrasında, anılan fıkrada belirtilen görevleri yürütme yetki ve görevinin münhasıran defterdarlıklara verildiğinden bahisle Yönetmelikte geçen “il özel idarelerine veya çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gönderilir” ibaresinin “il özel idarelerine veya defterdarlıklara gönderilir” şeklinde uygun olacağına karar verilmiştir.

Bu süreçte mevzuattan kaynaklanan tereddütün giderilebilmesi için “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği”nde 5607 sayılı Kanun kapsamında kaçak akaryakıt işlemlerinde uygulayıcı birimlerin “Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları” olacağına dair değişiklikler yapılması Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı ve Ticaret Bakanı tarafından kabul edilerek imza altına alınmıştır.

Bu doğrultuda ilgi genel yazımızda da belirtildiği üzere Resmi Gazetenin 28.02.2020 tarihli ve 31053 sayılı nüshasında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Buna göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin;

-14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ibaresi ‘Ticaret Bakanlığı’ olarak, ‘Maliye Bakanlığı’nın’ ibaresi ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın’ olarak; 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Gümrük ve Ticaret’ ibaresi ‘Ticaret’ olarak, ‘Maliye Bakanlıkları’ ibaresi ‘Hazine ve Maliye Bakanlıkları’ olarak; 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ ibaresi ‘Ticaret Bakanlığı’ olarak, ‘Maliye Bakanlığı’ ibaresi ‘Hazine ve Maliye Bakanlığı’ olarak,

-23 üncü maddesi de “Bu Yönetmelik hükümlerini, Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.” olarak,

Değiştirilmiş olup aynı Yönetmeliğin;

– 14 üncü maddesinde “5607 sayılı Kanunun 16/A maddesi veya akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve il özel idareleri tarafından yapılacak her türlü mal, araç, gereç ve hizmet alımlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kanun hükümleri uygulanmadan, ilgili kurum bütçesinden karşılanır.”,

– 21 inci maddesinde “Bu Yönetmelik ile yapılan düzenlemelere ilişkin öngörülmeyen durumların ortaya çıkması halinde bunları inceleyip sonuçlandırmaya, konusuna göre Ticaret, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıkları yetkilidir.”,

-22 nci maddesinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun görüşü alınarak, Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik 1/4/2014 tarihinde yürürlüğe girer.”,

-23 üncü maddesinde “Bu Yönetmelik hükümlerini, Ticaret, Hazine ve Maliye ve İçişleri Bakanları müştereken yürütür.”,

Düzenlemeleri yer almaktadır.

Bu çerçevede 5607 sayılı Kanuna göre el konulan kaçak akaryakıta ilişkin işlemlerin Ticaret, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıkları tarafından müştereken yürütüleceği hüküm altına alınmıştır.

Bunlara göre; yukarıda açıklananlar birlikte değerlendirildiğinde kaçak akaryakıta ilişkin iş ve işlemlerde Bakanlığımızın (Millî Emlak Genel Müdürlüğü) görev ve yetkisi bulunmadığından, ilgi genel yazımız da dikkate alınarak Bakanlıklarınca gereken tedbirlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın