2022-383671 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Diğer İdarelerce Yapılacak İhalelerde İhale Komisyon Üyesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-10765071-000[3361.0]-383671 –  07.02.2022

Konu: İhale Komisyon Üyesi  (YAZININ PDF HALİ: 2022-383671)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesinde; “İta amirleri, ilgili idarenin memurlarından birinin başkanlığında idareden, yapım işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ve maliye memurunun katılmasıyla kurulacak komisyonları görevlendirirler. … Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin,

-“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi ile ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”,

-“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik; tarihî ve bediî değeri olan taşınmazlar hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsar.”,

-“İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışması” başlıklı 17 nci maddesinde; “1) İhale komisyonlarına, ita amirleri tarafından;

a) Başkan olarak, illerde millî emlak müdürü veya emlak müdürü; ilçelerde millî emlak müdürü, millî emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde malmüdürü,

b) İdareden üye olarak, illerde millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü; ilçelerde millî emlak müdürlüğü veya malmüdürlüğü memurlarından biri,

c) Maliye üyesi olarak, illerde emlak müdürü veya millî emlak müdürünün önereceği millî emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, millî emlak uzmanı, millî emlak şefi veya memuru; ilçelerde millî emlak müdürü, emlak müdürü, bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürünün önereceği millî emlak müdür yardımcısı, millî emlak uzmanı, millî emlak şefi veya memuru, bunlar bulunmadığı takdirde diğer şef ve memurlardan biri,

görevlendirilir.”,

Hükümleri bulunmaktadır.

Bununla birlikte; 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Teşkilat” başlıklı 98 inci maddesinde; “(1) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; merkez ve taşra teşkilatından oluşur.”

“Hizmet Birimleri” başlıklı 99 uncu maddesinin (b) bendinde; “Milli Emlak Genel Müdürlüğü,”

“Milli Emlak Genel Müdürlüğü” başlıklı 101 inci maddesinde; “(1) Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: …” hükmü,

Yer almaktadır.

Ayrıca, Bakanlığınız tarafından hazırlanan ve 07/03/2002 tarihli ve 24688 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2002/1 sıra sayılı Devlet İhaleleri Genelgesinin “İhale Komisyonları” başlıklı 2 nci maddesinde; askeri ihale komisyonları ile diğer ihale komisyonlarına katılacak maliye memurlarına ilişkin olarak; genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin merkez kuruluşlarındaki ihale komisyonlarına, maliye başkanlığı bulunan kurumlarda maliye başkanı veya görevlendireceği bütçe dairesi başkanı/yardımcısı/servis şefi, diğer kurumlarda ise bütçe dairesi başkanı veya görevlendireceği başkan yardımcısı/servis şefi; genel ve katma bütçeli idarelerin merkez kuruluşları dışındaki birimlerinin yapacakları ihaleler için kurulacak komisyonlarda ise; ihaleyi yapan kuruluşun ödemelerini yapan sayman veya görevlendireceği memur, ihale Maliye Bakanlığına ait ve komisyon başkanının sayman olması halinde ise sayman yardımcısı veya saymanın görevlendireceği memur/Defterdar tarafından görevlendirilecek diğer maliye memurları, ihaleyi yapacak idare ile bu idarenin ödemelerini yapacak saymanlığın başka il veya ilçelerde olması halinde, bu idarelerin oluşturacağı ihale komisyonlarına; idare ilde ise defterdarın görevlendireceği maliye memuru, ilçede ise mal müdürü veya görevlendireceği maliye memuru şeklinde belirtilmiştir.

Görüleceği üzere, 2886 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte, Hazine taşınmazlarının ihale işlerinde ihale komisyonu başkan ve üyelerinin milli emlak çalışanlarından oluşturulması, anılan Kanununun 13 üncü maddesinde ise, ihale işinin mali boyutuyla maliye üyesinin komisyonda yer alması düzenlenmiştir. Kaldı ki, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün mülga Maliye Bakanlığı bünyesinde hizmet verdiği dönemde de, her yıl yayımlanan “İhale Komisyonları”, “İhale İlanları” gibi konuları açıklayan “Devlet İhaleleri Genelgesi” de kamu idarelerinin ihale komisyonlarına Milli Emlak personelinin üye olarak katılmasını öngörmemiştir.

Buna göre;

-Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi kapsamında, başkan olarak, illerde millî emlak müdürü veya emlak müdürü; ilçelerde millî emlak müdürü, millî emlak müdürlüğü bulunmayan ilçelerde malmüdürü, idareden üye olarak, illerde millî emlak dairesi başkanlığı veya millî emlak müdürlüğü; ilçelerde millî emlak müdürlüğü veya malmüdürlüğü memurlarından biri, maliye üyesi olarak, illerde emlak müdürü veya millî emlak müdürünün önereceği millî emlak müdür yardımcısı, emlak müdür yardımcısı, millî emlak uzmanı, millî emlak şefi veya memuru; ilçelerde millî emlak müdürü, emlak müdürü, bunların bulunmadığı yerlerde malmüdürünün önereceği millî emlak müdür yardımcısı, millî emlak uzmanı, millî emlak şefi veya memuru, bunlar bulunmadığı takdirde diğer şef ve memurlardan birinin katılması gerektiği, diğer kamu idarelerince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesinde görev yapan personelin görevlendirilmemesi,

-Diğer kamu idarelerinin kiralama ihalelerinin ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılması gerektiğinden, kiralama ihalelerinde oluşturulacak komisyonlara katılacak maliye üyesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan maliye memurlarından karşılanması gerekmekte olup, Bakanlıklarınca gerekli tedbirlerin alınması,

Hususlarında, yukarıdaki açıklamalar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilmesini arz/rica ederim.

Dağıtım: Taşra Teşkilatına, Hazine Ve Maliye Bakanlığına (Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü)

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın