2022-4001877 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Sayı: 91584446-752.02-(3129-0)-. 4001877            27/6/2022

Konu: Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi (Yazının PDF Hali: 2022-4001877)

(…) VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre, tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin her türlü tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek görevi, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne verilmiştir.

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarruf Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmeliğin;

“Amaç” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması, ön izin verilmesi, kullanma izni verilmesi, ecrimisil, tahsis, işletilmesi, işlettirilmesi ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”,

“Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde ise, “Bu Yönetmelik, sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde yer alan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri kapsar.”

Hükümlerine yer verilmiştir.

Bu defa, 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Karar eki krokide sınırları gösterilen alan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu kapsamda, 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 05.11.2021 tarihi itibariyle Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdeki iş ve işlemleri yürütme görev ve yetkisine esas olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün teşkilatlanma süreci tamamlanıncaya kadar bu alanlardaki tahsis, kira ve ön izin/kullanma izni taleplerine, ecrimisil alınması ve işgalcilerin tahliyesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 79’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili belediyelerin tasarrufuna bırakılan veya bırakılacak yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Birimlerince yürütülmesi uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de konu hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

Murat Kurum, BAKAN

Gereği: – Balıkesir Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) – Bursa Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü – Çanakkale Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) – Tekirdağ Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) – Yalova Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Bu konuyla ilgili yazılar:

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak İlan Edildi

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde ve Diğer Korunan Alanlarda Ecrimisil Alma Yetkisi

2017-04901 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile ÖÇK Bölgelerindeki DHTA Yerlerin Kiraya Verilmesi)

Tabiat Varlıkları Ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

1 geri izleme / bildirim

  1. 2023-7954297 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi) – Gayrimenkul Mevzuatı

Bir Cevap Yazın