2023-7954297 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞIŞIKLIĞI BAKANLIĞI, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Sayı: 60988684-253.99 – 7954297    15.11.2023

Konu: Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi

(…) VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

İlgi a) 27.06.2022 tarih ve 4001923 sayılı yazımız

b)06.2022 tarih ve 4001877 sayılı yazımız

Özel Çevre Koruma Başkanlığı’nın kurulmasına dayanak olan ve 13.11.1989 tarihli ve 20341 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 10’uncu maddesinin (e) bendinde belirtildiği üzere “Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen alanlardaki Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler, Başkanlık’ın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca bu Kanun Hükmünde Kararname amaçlarında kullanılmak üzere Başkanlığa tahsis edilir. Bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi ve diğer tasarruf hakları Başkanlığa aittir.” denilmekte,

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası:1) 109. maddesinin 1. fıkrasının e) bendi ile “Tabiat varlıklar’ ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olarak; hâlihazır haritaları aldırmak, gerekli görülen projeleri yapmak, yaptırmak ve onaylamak, her türlü araştırma ve inceleme yapmak, yaptırmak, izlemek, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, kullanım yasağı getirilen alanların kamulaştırma veya benzer yollarla kamunun eline geçirilmesini sağlamak, kontrol ve denetim yapmak, gerekli görülen alanların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla yatırım yapmak veya ilgili idarelerin yatırım projelerini desteklemek, bu alan ve bölgelerde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin, her türlü, korunan alanlara ilişkin tasarrufta bulunmak, işletmek, işlettirmek ve kullanım izinlerini vermek insan ve finansman kaynağı sağlamak” görevleri Bakanlığımıza (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

Buna istinaden tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerindeki devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlara ilişkin 02/05/2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Sınırları kesin olarak belirlenmiş olan tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda kiralama ve kullanma izni işlemleri Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.

05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Karar eki krokide sınırlan gösterilen alan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bakanlık Makamının ilgi (a ve b) sayılı yazıları ile; Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınurları içerisinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden;

İstanbul ve Kocaeli illerinde;

1-Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi yapılan yerlere, kira veya kullanma izni ihalesi yapılması talimatı verilen yerlere (bu yerlere ilişkin ön izin ve/veya kullanma izni işlemleri dahil), sözleşme süreleri sonuna kadar kira veya kullanma izni sözleşmelerine konu olan yerlere ve daha önce Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tahsis edilen, kira veya kullanma izni verilen alanlara ilave olarak tahsis, kira veya ön izin/kullanma izni talep edilen yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Birimlerince yürütülmesi,

2-Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) henüz kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi yapılmayan, kira veya kullanma izni ihalesi yapılması talimatı verilmeyen yerlere, yeni tahsis, kira veya ön izin/kullanma izni talep edilen yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince yürütülmesi,

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili belediyelerin tasarrufuna bırakılan veya bırakılacak yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince yürütülmesi,

4-Ecrimisil alınması ve işgalcilerin tahliyesine ilişkin iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülmesi,

Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ illerinde,

04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 05.11.2021 tarihi itibariyle Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdeki iş ve işlemleri yürütme görev ve yetkisine esas olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün teşkilatlanma süreci tamamlanıncaya kadar bu alanlardaki tahsis, kira ve ön izin/kullanma izni taleplerine, ecrimisil alınması ve işgalcilerin tahliyesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 79’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili belediyelerin tasarrufuna bırakılan veya bırakılacak yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Birimlerince yürütülmesi,

Uygun görülmüştü.

Ancak, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde taşınmazların kiralanması, kullanma izni verilmesi ve tahsis işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Alan Yönetimi Daire Başkanlığı kurulmuş ve Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan illerimizdeki teşkilatlanma sürecinin tamamlanmıştır.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdeki iş ve işlemleri bütüncül olarak yürütülmesi amacıyla yukarıda zikredilen men mevzuat hükümleri kapsamında iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce ve/veya Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince yürütülmesi,

Taşınmazların kiralanması veya ön izin/kullanma izni verilmesine esas yapılacak kıymet takdir işlemleri ile Ecrimisil alınması ve işgalcilerin tahliyesine ilişkin iş ve işlemlerin Milli Emlak Birimlerinin desteği ile Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yürütülmesi,

Uygun görülmüştür.

Bilgi ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de konu hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

Gereği: İstanbul Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü) Kocaeli Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Bursa Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Yalova Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Balıkesir Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Il Müdürlüğü) Çanakkale Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü) Tekirdağ Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü)

Bilgi: Milli Emlak Genel Müdürlüğüne

YAZININ PDF HALİ: 2023-7954297

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın