2024-8892940 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi)

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: E-91584446-752.02[3129.0]-8892940                                   22.04.2024

Konu: Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 27.06.2022 tarihli ve 4001923 sayılı yazı.

b) 27.06.2023 tarihli ve 4001877 sayılı yazı.

05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Karar eki krokide sınırları gösterilen alan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesi sonrasında;

-İstanbul Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ve Kocaeli Valiliğine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yazılan ilgi (a) sayılı yazıda;

1-Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi yapılan yerlere, kira veya kullanma izni ihalesi yapılması talimatı verilen yerlere (bu yerlere ilişkin ön izin ve/veya kullanma izni işlemleri dâhil), sözleşme süreleri sonuna kadar kira veya kullanma izni sözleşmelerine konu olan yerlere ve daha önce Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tahsis edilen, kira veya kullanma izni verilen alanlara ilave olarak tahsis, kira veya ön izin/kullanma izni talep edilen yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Birimlerince yürütülmesinin,

2-Bakanlığımızca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) henüz kamu kurum ve kuruluşlarına tahsisi yapılmayan, kira veya kullanma izni ihalesi yapılması talimatı verilmeyen yerlere, yeni tahsis, kira veya ön izin/kullanma izni talep edilen yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince yürütülmesinin,

3-5393 sayılı Belediye Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili belediyelerin tasarrufuna bırakılan veya bırakılacak yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince yürütülmesinin,

4-Ecrimisil alınması ve işgalcilerin tahliyesine ilişkin iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yürütülmesinin,

-Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ ve Yalova Valiliklerine (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yazılan ilgi (b) sayılı yazıda ise; Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdeki iş ve işlemleri yürütme görev ve yetkisine esas olmak üzere Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün teşkilatlanma süreci tamamlanıncaya kadar bu alanlardaki tahsis, kira ve ön izin/kullanma izni taleplerine, ecrimsil alınması ve işgalcilerin tahliyesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 79’uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgili belediyelerin tasarrufuna bırakılan veya bırakılacak yerlere ilişkin iş ve işlemlerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Birimlerince yürütülmesinin,

Uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bakanlığımız Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden alınan 15.11.2023 tarihli ve 7954297 sayılı yazıda; Genel Müdürlükleri bünyesinde Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İllerdeki teşkilatlanma sürecinin tamamlandığı belirtilerek, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki iş ve işlemlerin bütüncül olarak yürütülmesi amacıyla 383 sayılı Kararname ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında iş ve işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce ve/veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerince, ayrıca taşınmazların kiralanması veya ön izin/kullanma izni verilmesine esas yapılacak kıymet takdir işlemleri ile ecrimisil işlemlerinin Milli Emlak birimlerinin desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince yürütülmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu defa, Tekirdağ Valiliğinden (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) alınan 26.02.2024 tarihli ve 8713080 sayılı, 26.02.2024 tarihli ve 8817841 sayılı yazılarda;

-Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden alınan 30.01.2024 tarihli ve 8585185 sayılı yazıda Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi İlçesi, Sultanköy Mahallesi, Likit kimya Boru Hattı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İlavesi teklifi ile Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi İlçesi, Sultanköy Mahallesi, Bütangaz Boru Hattı ve Şamandıra 1/5000 ölçekli Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifleri değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüklerine gönderildiği, söz konusu alanın Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi sonrasında da ön izin sözleşmelerinin uzatılması vb. iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği, ancak bahse konu iş ve işlemlere yönelik olarak Genel Müdürlüklerinden görüş alınmadığı, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde 27.06.2022 tarihine kadar ve 15.11.2023 tarihinden sonra ön izin/kullanma izni vb. iş ve işlemlerini yürütme yetkisinin Genel Müdürlüklerinde olduğundan bahisle çakışan iki faaliyete ilişkin iş ve işlemlerin sonlandırılmasının ve bahse konu faaliyetlere ilişkin dosyaların değerlendirilmek üzere Genel Müdürlüklerine gönderilmesinin istenildiği belirtilerek, yapılacak işlemin bildirilmesi,

-Ayrıca, 15.11.2023 tarihli ve 7954297 sayılı yazı doğrultusunda;

1-Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan alanda tespit, ecrimisil, tahliye vb. iş ve işlemlerinin hangi birim tarafından yapılacağı ile ÖÇK sınırları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin işlem dosyalarının Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüklerine teslim edilip edilmeyeceğinin,

2-Özel Çevre Koruma Bölgesinde kalan alanlarda yeni kullanma izni ve irtifak hakkı taleplerinin kimin tarafından değerlendirileceği ve işlemlerin kimin tarafından yürütüleceği,

3-Sözleşmesi daha önce imzalanmış kullanma izinleri ile devam eden irtifak hakkı işlemlerinin hangi birim tarafından yürütüleceği hususlarında tereddüt hasıl olduğundan yapılacak işlemin bildirilmesi,

İstenilmiştir

Buna göre, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin olarak;

-15.11.2023 tarihinden önce Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından kullanma izni talimatı verilen ve işlemleri devam eden Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik ön izin, kullanma izni verilmesi, ön izin süresinin uzatılması ile düzenlenen ve düzenlenecek kullanma izni sözleşmelerine ilişkin tüm işlemlerin sözleşme sürelerinin sonuna kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Milli Emlak Birimlerince yürütülmesi,

-15.11.2023 tarihi itibariyle yeni ön izin/kullanma izni talepleri ile daha önce Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından kullanma izni verilen alanlara ilave olarak ön izin/kullanma izni talep edilen Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara ilişkin işlemlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılması,

-15.11.2023 tarihinden önce Bakanlığımız (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) veya Valiliğiniz (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kiralama talimatı verilen ve işlemleri devam eden Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara yönelik tüm işlemlerin sözleşme sürelerinin sonuna kadar Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve/veya Milli Emlak Birimlerince yürütülmesi, bu tarihten sonra yapılacak kiralama ve ecrimisil konularına dair işlemlerin ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılması,

Gerekmekte olup, bilgi ve gereği ile İlinize bağlı ilçelere de konu hakkında bilgi verilmesini arz/rica ederim.

Fatma VARANK Bakan a. Bakan Yardımcısı

Dağıtım: BALIKESİR VALİLİĞİ (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) BURSA VALİLİĞİNE (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) ÇANAKKALE VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) İSTANBUL VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) KOCAELİ VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) TEKİRDAĞ VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) YALOVA VALİLİĞİNE (Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne

YAZININ PDF HALİ: 2024-8892940

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın