2024-9569918 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (2018/8 Muafiyet İzni)

T.C. Çevre, Şehircilik Ve Iklım Değişikliği Bakanlığı Millî Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: E-82405078-930-9569918                   23.05.2024

Konu: 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında Muafiyet İzni

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Milli Emlak Genel Müdürlüğü (Genel Satış Dairesi Başkanlığı)’nün 03.01.2024 tarihli ve E-82405078-930-6815610 sayılı yazısı.

12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile; kamu kurum ve kuruluşlarının (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda; ilgi yazımız ile taşınmaz fiyatlarında yaşanan artışlar da göz önünde tutularak, Hazine taşınmazlarının etkin ve hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla;

a) Kanunun 76 ncı maddesi için Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın iki katına kadar olanların,

b) Diğer Büyükşehir Belediyesi olan İller için Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (b) bendinde belirlenen parasal sınırın iki katına kadar olanların,

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan diğer İller için Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (c) bendinde belirlenen parasal sınıra kadar olan satış işlemlerinin,

2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulması Bakanlık Makamından (Bakan Müşavirliği) alınan 21/11/2023 tarihli ve 8007387 sayılı yazı ile uygun görüldüğü bildirilmiştir.

Bu defa; Bakanlık Makamından (Bakan Müşavirliği) alınan 16/05/2024 tarihli ve 9349145 sayılı yazı ile, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince ve 2018/11 sayılı İç Genelge kapsamında oluşturulan Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) ve (b) bendi dışında kalan diğer İller için de Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (c) bendinde belirlenen parasal sınırın iki katına kadar olanların 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere; 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde; “Hazineye ait taşınmazlardan tahmin edilen bedeli yılı merkezi yönetim bütçe kanununun (İ) cetvelinde; Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanları (bu bedeller dâhil) satışa çıkarmaya Valilikler yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’de 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmış olup, bu Kanuna ekli (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için belirlenen parasal sınırlar yeniden ilan edilmiştir.

Bu doğrultuda Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde; 2024 yılı için 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için tespit edilen parasal sınırların, müteakip yıllar için ise her yıl yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile tespit edilecek olan parasal sınırların dikkate alınması suretiyle Hazine  taşınmazlarının satış işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Buna göre;

– Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) cetveli, (ç) bendinde İlleriniz için belirlenen satış yetki limiti 2024 yılı için 578.000,00 TL olup, bahse konu bedelin altında kalan taşınmaz satışları Valiliğinize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) devredilen yetki kapsamında değerlendirilecek,

-Bakanlık Makamından (Bakan Müşavirliği) alınan 16/05/2024 tarihli ve 9349145 sayılı yazı gereği 578.000,00 TL ile 1.540.000,00 TL arasında kalan bedeller için Komisyon izni alınmayacak olup; Bakanlığımızca yapılacak değerlendirmenin ardından doğrudan talimat verilecek,

-1.540.000,00 TL ve üzerinde kalan bedeller için ise Komisyon İzni alınmasını müteakip yapılacak değerlendirmenin ardından Bakanlığımızca talimat verilecektir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de duyurulmasını rica ederim.

Mustafa Umut SAKAL Bakan a. Daire Başkanı

YAZININ PDF HALİ: 2024-9569918

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın