204 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070 sayılı Kanuna göre satış)

T.C. MALİYE  BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.MEG.0 22/3303-77660/8228                                                   28.02.1995

KONU: Taşınmaz Satışı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 204)

 (20.08.2003 tarih ve 269 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)

16.02.1995 tarih ve 4070 sayılı Hazineye Ait tarım Arazilerinin Satışı hakkında Kanun, 19 Şubat 1995 gün ve 22207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, 16 ncı maddesi uyarınca yayım tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girecektir.

Kanunun 14 üncü maddesi, Hazineye ait taşınmaz malların satışı sırasında alınacak geçici teminat oranını düzenlemektedir. Maddeye göre, “Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde, ita amirinin onayı ile tahmin edilen bedelin %30’una kadar geçici teminat alınabilir.” Bu madde genel hüküm niteliğindedir. Diğer bir deyiş ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılan Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde uygulanacaktır.

Anılan maddenin uygulanmasına ilişkin olarak Kanunun yürürlük tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

A) 2886 sayılı devlet İhale Kanununa göre yapılan Hazineye ait taşınmaz mal satış ihalelerinde tahmin edilen bedel ne olursa olsun bedelin en az %10’u oranında geçici teminat alınacaktır.

B) Satışa çıkarılan taşınmaz malın tüm özellikleri ve taşınmaz mal satış ihalesine girmesi muhtemel kişilerin durumları da göz önünde tutularak tahmin edilen bedelin %30’una kadar geçici teminat alınmasına ita amirinin onayı ile karar verilebilecektir.

C) Geçici teminat oranı %30’a kadar yükseltilebileceği için, Hazineye ait taşınmaz mal satışlarında ayrıca ek teminat alınmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereği ile Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

İsmet ATTİLA

Bakan