238 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesi)

T.C.

MALİYE  BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI:B.07.0.MEG.0.17/3361-24343/035182                                      28.09.1998

KONU:Hazine arazileri üzerinde ağaçlandırma izni verilmesi

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 238)

Bu Tebliğ, 279 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ağaçlandırma amacıyla kiraya verilmesi işlemlerinin hızlandırılması ve daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1- Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle ilgili ağaçlandırma talebi olduğunda; talep edilen yerin ölçekli krokisi çizilecek, yüzölçümü hesaplanarak varsa paftasına işaretlenecek ve buna göre işlem yapılacaktır. Paftası bulunmuyorsa ölçekli krokisi dosyasında muhafaza edilecektir. Ağaçlandırma talebine konu Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin tescili daha sonra sağlanacaktır.

2- Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere yapılan ağaçlandırma talepleri 201 ve 233 sıra sayılı Genelgelere göre değerlendirilecek, ön etüt raporu hariç diğer bilgi ve belgeler Bakanlığa iletilecek, Bakanlıkça ön izin verildiğinin bildirilmesinden sonra talep sahibine ön etüt raporu ve ağaçlandırma projesinin hazırlattırılması için tebligat yapılacaktır.

3- Yüzölçümü ne olursa olsun bir taşınmaz malın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “ağaçlandırılacak alan” olarak ayrılmış olması kiralama için yeterli sayılacaktır. Bu durumda, taşınmaz malın sınırlarının işaretlendiği imar planı örneği gönderilecektir.

4- Ağaçlandırma Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere; beş (5) hektardan (50.000 m2) küçük alanlar, ağaçlandırma projesi aranılmadan, ön etüt raporuna göre kiralanabilecektir.

5- 1-4 üncü sınıf araziler üzerinde kavak, kızılağaç, okaliptüs ve benzeri hızlı gelişen orman ağacı türleri ile ceviz, kestane, antepfıstığı, harnup ve zeytin türleri için de ağaçlandırma izni verilebilecektir.

6- Ağaçlandırmaya elverişli potansiyel sahalar, üzerinde yetişebilecek ağaç türleri de belirtilmek suretiyle tespit edilecek ve talep halinde isteklilere birer açıklamalı krokileri verilecektir.

Bilgi edinilmesini, ağaçlandırma taleplerinin yukarıda belirtilen hususlar da dikkate alınarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını ve Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesinin sağlanmasını rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Millî Emlâk Genel Müdürü

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın