240 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Taşınmazlarının Küçük Sanayi Sitesi ile Organize Sanayi ve Hayvancılık Bölgesi İçin Satışı)

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 240) (27.07.1999 tarih ve 23768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ülkemiz sanayiinin gelişmesinde önemli bir yer tutan küçük sanayi siteleri ile organize sanayi ve organize hayvancılık ve besi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için gerekli fonların genelde büyük bir bölümü arsa temini çalışmaları için ayrılmaktadır. Bunun sonucu olarak da alt ve üst yapı tesisleri kısa sürede tamamlanamadığından üretimin, istihdamın ve ihracatın artırılması olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bu sorunun çözümlenebilmesi amacıyla 1999 Mali Yılı Bütçe Kanununun 65 inci maddesinde aşağıdaki düzenlemeye yer verilmiştir.

 “Kamuya ait taşınmaz mallar; küçük sanayi sitesi, organize sanayi bölgesi, organize hayvancılık ve besi bölgesi yapılmak amacıyla kooperatiflerle kamu kuruluşlarına;  diplomatik site alanındaki taşınmazlar yabancı misyonlara bedeli peşin veya taksitle ödenmek üzere pazarlık usulü ile satılabilir. Bu konudaki esas ve usuller Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Bakanlığımıza verilen bu yetkiye dayanılarak, kamuya ait taşınmaz malların, küçük sanayi sitesi, organize sanayi bölgesi, organize hayvancılık ve besi bölgesi yapılmak amacıyla kooperatifler ile kamu kuruluşlarına satışında, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapılması uygun görülmüştür.

1- TANIMLAR:

Bu Genelgede geçen;

1.1. Küçük Sanayi Sitesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak seçilen ve planlanan yerlerde, küçük sanayiciler için yol, su, elektrik gibi alt yapı tesisleri ile genel  hizmetleri karşılamaya yetecek ortak idari ve sosyal tesisleri ihtiva eden, günün icaplarına uygun modern ve teknik şartları haiz işyerlerini,

1.2. Organize Sanayi Bölgesi: Bakanlar Kurulunca kurulmasına karar verilen il ve ilçelerde, ilgili bakanlık ve kuruluşlardan oluşan bir heyet tarafından seçilen ve planlanan yerlerde, yol, su, elektrik gibi alt yapı tesisleri ile genel  ihtiyaçları karşılamaya yetecek ortak idari ve sosyal tesisleri ihtiva eden sanayi alanlarını,

1.3. Organize Hayvancılık ve Besi Bölgesi: Hayvancılığın geliştirilmesi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ve planlanan yerlerde mevcut  veya hazırlanacak plan, program ve proje çerçevesinde günün koşullarına cevap verebilecek şekilde yapılacak yapı ve tesisleri,

1.4. Kooperatif : Küçük sanayi sitesi, organize hayvancılık ve besi bölgesi kurulmasını gerçekleştirmek üzere, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ana sözleşme hükümleri çerçevesinde kurulan sınırlı sorumlu yapı kooperatiflerini,

1.5. Kamu Kuruluşu: Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri kurmakla yükümlü il özel idareleri,  belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları gibi diğer ilgili kamu kuruluşlarını,

İfade eder.

2- SATIŞA İLİŞKİN ESASLAR

2.1. Pazarlık Usulü ile Satış

Kamuya ait taşınmaz mallar; küçük sanayi sitesi, organize sanayi ve organize  hayvancılık ve besi  bölgesi yapılmak amacıyla kooperatifler ile kamu kuruluşlarına 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, pazarlık usulü ile satılabilir.

2.2. Bedelin Tahsili

Pazarlıkla yapılan satışta, taşınmaz malın  bedeli peşin olarak veya taksitle  ödenebilir.

Bedelin taksitle ödenmesi halinde; ihale bedelinin % 30’u peşin kalan tutarı da en fazla 24 ayda tahsil edilir.

Bedelin taksitle ödenmesi halinde; kalan borç tutarına T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli reeskont kredisi faiz oranı uygulanır.

Erken ödeme durumunda; faiz hesabı ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen gün itibariyle yapılır. Kısmi ödemeler ise öncelikle anapara borcundan mahsup edilir.

Taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde borcun tamamı muaccel hale gelir. Bu durumda; kalan borcun tamamı ile yukarıda belirtilen faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte teminatı nakte çevrilerek tahsil edilir.

2.3. Teminat

Bedelin taksitle ödenmesi halinde, kalan borç tutarı ile o tarihte geçerli olan T.C. Merkez Bankasının kısa vadeli reeskont kredisi faiz oranı üzerinden hesaplanacak toplam faiz tutarını da karşılayacak miktarda, aşağıda belirtilen değerler teminat olarak alınır.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27 nci maddesine uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve gayri kabili rücu banka teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller,

d) Nominal değerleri üzerinden kabul edilmek üzere 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ana para iadeli gelir ortaklığı senetleri ve diğer menkul kıymetler.

2.4. Ferağ

Taşınmaz malın taksitle satılması halinde;

1- Peşinatın yatırılmasından sonra, kalan borç tutarı üzerinden hesaplanacak faizini de karşılayacak tutarda bu Tebliğde sayılan değerlerden biri teminat olarak alınmak suretiyle tapuda ferağ verilir.

2- Alıcı tarafından taşınmaz malın ferağının talep edilmemesi durumunda; peşinatın ödenmesinden sonra 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kalan borç ve faiz tutarı toplamının %6 sı oranında  kesin teminat alınır ve  kalan borç ve faiz tutarına ilişkin taksitlerin tamamının ödenmesinden sonra tapuda ferağ verilir.

3- İkinci madde hükmüne göre işlem yapılmasını müteakip ödeme süresi içerisinde taksitlerin belli bir kısmının ödenmesinden sonra alıcı tarafından taşınmaz malın ferağının istenilmesi halinde, geriye kalan borç ve faiz tutarı hakkında  bu kez birinci madde hükmü uygulanır ve kesin teminat iade edilir.

2.5. Devir Şartları

Küçük sanayi sitesi, organize sanayi bölgesi ve organize hayvancılık ve besi bölgeleri yapılmak amacıyla kooperatifler ile kamu kuruluşlarına satışı yapılan taşınmaz mallar satış amacına aykırı olmamak şartıyla üçüncü kişi ya da kuruluşlara devredilebilir.

2.6. Amaç Dışı Kullanım

Küçük sanayi sitesi veya organize sanayi bölgesi amaçlı yapılan satışlarda, taşınmaz mal bu amaçlar dışında kullanılamaz. Bu amaçla satılan yerler içerisinde bulunması gereken sosyal ve idari tesis üniteleri için yapılan satış veya devirler amaç dışı kullanım sayılmaz. Bu hususta mal sahibi kamu tüzel kişilerinin 743 sayılı Medeni Kanunun 660 ıncı maddesi uyarınca 10 yıl süre ile vefa hakkına sahip oldukları hakkında tapu kütüğüne şerh verilir.

Vefa hakkına ilişkin şartlar taraflar arasında Borçlar Kanununun 213 üncü maddesi uyarınca resmi şekilde düzenlenecek sözleşmede belirtilir.

Bu Genel Tebliğin ikinci bölümünde yer alan esaslarla birlikte sözleşmenin tarafları, konusu, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin alıcıya ait olduğu, uyuşmazlıkların çözüm yeri ve benzeri diğer  hususlara da düzenlenecek sözleşmede yer verilir.

3- DİĞER HÜKÜMLER

3.1. Uygulanacak Diğer Hükümler

Bu Genel Tebliğde hüküm bulunmayan hallerde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74 üncü maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

3.2. Yürürlükten Kaldırma

236 sıra nolu Millî Emlâk Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın