241 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamulaştırma Komisyonu Maliye Üyesi)

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.8/3264-5213/32956                             01.10.1999

Konu: Kamulaştırma Komisyonu Üyesi

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 241)

Tebliğin uygulanması, Bakanlığın 04.02.2000 tarih ve 3264-5213/4906 sayılı yazısı ile, yeni bir düzenlemeye kadar durdurulmuştur. 2942 sayılı Kanunda 4650 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden sonra bu Tebliğin uygulanma kabiliyeti kalmamıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesine göre oluşturulan kamulaştırma kıymet takdir komisyonunda görevlendirilecek maliye üyesinin seçimi ile ilgili olarak, muhtelif illerden alınan yazılardan ve Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden, genellikle millî emlâk personelinin anılan komisyonda görevlendirilmek üzere önerilmediği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde, “il kıymet takdir komisyonuna maliye üyesi olarak defterdarlık memurlarından bir asil, bir yedek, ilçe kıymet takdir komisyonuna ise malmüdürlüğü memurlarından bir asil, bir yedek üyenin” katılacağı hükmü yer almaktadır.

543 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile il ve ilçe kıymet takdir komisyonuna katılacak maliye memurlarının kimler olduğu hususuna açıklık getirilmiştir.

Söz konusu Kararnamenin “Millî Emlâk Birimlerinin Görevleri” başlıklı Ek 22 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında; “ilçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi, millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğü memurları arasından seçilir.” hükmüne yer verilmiştir.

22.12.1993 tarih ve 21796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürlüğü Taşra Birimleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği”nin “İl ve İlçe Kamulaştırma Kıymet Takdiri Komisyonuna Seçilecek Maliye Üyesi” başlıklı 24 üncü maddesinde de; “İl ve ilçe kamulaştırma kıymet takdiri komisyonunun maliye üyesi, millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü, bunların olmadığı yerlerde de malmüdürlüğünde millî emlâk işlemleri ile görevli memurlar arasından seçilmek üzere usulüne göre il ve ilçe idare kuruluna teklifte bulunulur.” denilmektedir.

Buna göre; büyükşehir belediyesi olup da ilçe teşkilatları kurulmayan iller de dahil olmak üzere; bütün il ve ilçe kıymet takdiri komisyonuna seçilecek maliye üyesinin, millî emlâk dairesi başkanlığı, millî emlâk müdürlüğü, malmüdürlüğünde ise millî emlâk servisinde görevli memurlar arasından il idare kurullarına teklif edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin ilinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Doğan CANSIZLAR

Bakan a.

Genel Müdür

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın