252 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Sit Sertifikaları)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 252)

26.03.2001

Bu Tebliğ, 255 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği gibi; kesin inşaat yasağı getirilen 1. ve 2. derece arkeolojik ve 1. derece doğal sit alanında bulunan mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar için, 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gereğince taşınmaz malların değerini gösteren belge maliklere verilmekte, maliklerce de Hazineye ait taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan satış ihalelerine katılıp, geçici ihalenin üzerine yapılması halinde, ihale bedeli anılan Tebliğ esaslarına göre belge ile ödenmekte idi.

Ancak, Danıştay 6. Dairesinin 19/12/1999 tarih ve E:1999/4799, K: 2000/6483 sayılı kararı ile 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine istinaden yapılan uygulama iptal edilmiştir.

Bu konuda Bakanlığımızca yeni düzenleme yapılıncaya kadar 237 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre işlem yapılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve bu Genel Tebliğin İlinize bağlı ilçelere de iletilmesini rica ederim.

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın