251 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Satış Yetkisi)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 251)

28.02.2001

(09.03.2004 tarih ve 276 sıra numaralı Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

“Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” 28.08.1993 tarih ve 21682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin değişik 59 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “Taşınmaz mallar satışa çıkarılmadan önce Bakanlıktan izin alınır. İzin alınmadan satışa çıkarılabilecek taşınmaz mallar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre;

1-Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz malların gerçek kişilerle kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine satışı hakkındaki 11.02.1989 tarih ve 150 sıra sayılı Genel Tebliğin (A) bölümü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“A-Satış Yetkisi

Hazineye ait taşınmaz mallardan tahmin edilen bedeli 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 76 ncı maddesi gereğince her yıl Genel Bütçe Kanununun ( İ ) cetvelinde belirtilen parasal miktarın Ankara, İstanbul, İzmir illeri için dört katına, diğer büyükşehir belediyesi olan iller ile Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla ve Sakarya illeri için üç katına, diğer iller için iki katına kadar olanların 2886 sayılı Kanuna göre satışa çıkarılmasına izin vermeye defterdarlar yetkilidir. Bu yetki satışa çıkarılma işlemine ilişkin olup, ihale onayı için her yıl Genel Bütçe Kanununda öngörülen parasal sınırlar geçerlidir. Defterdarlar, Milli Emlak Dairesi Başkanı hariç, bu yetkiyi bir alt kademeye veya kaymakamlıklara devredemez. İlçelerden gelen satış talepleri incelenir ve yukarıda belirtilen yetki çerçevesinde en geç 1 ay içerisinde karara bağlanır.

Kişi veya kurumlarca özel kanunlardaki hükümlere istinaden yapılan satın alma talepleri ile 150 sıra sayılı Genel Tebliğin “B” bölümünde belirtilen taşınmaz malların satışa çıkarılmasına izin vermeye Bakanlık yetkili olup bu hususta yetki devredilmemiştir.

150 sıra sayılı Genel Tebliğin D” bölümünün 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ve 26 ncı bentlerinde belirtilen taşınmaz malların ilgili kuruluşların görüşü alınmadan satışa çıkarılmaması gerekmektedir.

Bu yetki çerçevesinde satılan taşınmaz malların ihalelerinin onaylanması, mahalli ita amirlerinin parasal yetki sınırı üzerinde ise onay için Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bakanlığa gönderilecek ihale onay formlarına 03.04.1998 gün ve 3303- 28886/10285 sayılı yazımız ekinde örneği gönderilen bilgi formu ile kıymet takdirine ilişkin komisyon kararı eklenecektir.

Diğer taraftan Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yapılan değişiklik ile merkez ve diğer ilçelerde aynı anda görev yapabilecek birden fazla ihale komisyonu kurulabilmesine imkân sağlanmıştır. Ancak valiliklerce birden fazla komisyon kurulmasının gerekli görülmesi halinde konu Bakanlığa intikal ettirilecek ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde belirlenecek işleri yapmak üzere komisyon kurulabilecektir.”

2-22.09.1993 tarih ve 183 sayılı Genel Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu Genel Tebliğin çoğaltılarak ilinize bağlı ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

Sümer ORAL

Maliye Bakanı

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın