254 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlar Kapsamında Satış)

MİLLÎ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ

(Sıra No: 254)

24.07.2001

Bu Tebliği 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

16.02.1995 gün ve 4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunların uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, 204, 205, 206, 208, 209, 216, 218 ve 221 sıra no.lu Millî Emlâk Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. 29.06.2001 tarih ve 4707 sayılı “Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun, 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyedlerine Devri Hakkında Kanun ile Mülga 2613 ve 766 Sayılı Kanunlarla Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile anılan kanunlarda bazı ilave ve değişiklikler yapıldığından aşağıdaki hususların açıklanmasına gerek görülmüştür.

I- BAŞVURU SÜRESİ

4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlardan yararlanmak isteyenlere 4707 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (13.07.2001) itibaren iki yıllık başvuru süresi tanınmıştır. Buna göre, başvuruların en son 13.07.2003 tarihine kadar, 4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunlar ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan Milli Emlak Genel Tebliğlerindeki esas ve usullere göre, yapılması gerekmektedir.

II- TAPU FAZLALIKLARININ DOĞRUDAN SATIŞI

(Bu bölüm, 26.08.2003 tarih ve 268 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)[1]

III- TARIM DIŞI KULLANIMIN YASAKLANMASI

(Bu bölüm, 26.08.2003 tarih ve 268 sıra no.lu Genel Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır)[2]

IV- 4070, 4071 VE 4072 SAYILI KANUNLARIN UYGULAMA ALANLARI DIŞINDA KALAN TAŞINMAZ MALLAR

29.06.2001 tarih ve 4707 sayılı Kanunun 3, 5 ve 9 uncu maddeleri ile 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (j) bendi, 4071 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (h) bendi ve 4072 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi değiştirilmiş ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olup da Kültür Bakanlığınca satılmasına izin verilmeyen taşınmaz mallar anılan Kanunların uygulama alanı dışında tutulmuştur.

Yapılan düzenleme ile 2863 sayılı Kanun kapsamında olan taşınmaz malların zilyetlerine de, Kültür Bakanlığından izin alınması şartıyla bu Kanunlardan yararlanabilmeleri imkanı getirilmiştir.

Ayrıca, 4070 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (m) bendinden sonra gelmek üzere (n) bendi eklenmiş ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesi uyarınca toplulaştırma yapılan yerlerde bu Kanunun uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna göre, 3202 sayılı Kanuna göre toplulaştırma yapılan yerlerde 4070 sayılı Kanun hükümleri hiçbir şekilde uygulanmayacaktır.

V- 4071 VE 4072 SAYILI KANUNLARA GÖRE DEVİR BEDELİNİN HESAPLANMASI

29.06.2001 tarih ve 4707 sayılı Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri ile 4071 sayılı Kanunun 8 inci, 4072 sayılı Kanunun 1 inci maddeleri değiştirilmiş ve devir bedelinin hesaplanmasında harca esas değere, yılı içerisinde her ay için Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi kadar bedel farkı ilave edileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle; harca esas değer Devlet İstatistik Enstitüsünce her ay için belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksi oranında artırılacaktır. Ancak, satışın yapıldığı aya ait oran dikkate alınmayacaktır.

VI- YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT

29.06.2001 tarih ve 4707 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerle birlikte 16.02.1995 tarih ve 4070, 4071 ve 4072 sayılı Kanunların ve bu Kanunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Milli Emlak Genel Tebliğlerinin uygulanmasına devam edilecektir.

Tebliğ olunur.

                                                                                        Sümer ORAL

                                                                                        Maliye Bakanı

  1. Yürürlükten kaldırılan bölüm: “29.06.2001 tarih ve 4707 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile 4070 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine; “Tapu fazlalıklarının Hazineye ait olduğuna ilişkin tapu kayıtlarında şerh bulunan taşınmaz mallardaki fazlalıklar, takdir edilecek bedel üzerinden tapu malikine veya mirasçılarına satılabilir. Kanunun öngördüğü müracaat süresi içerisinde satın alma müracaatında bulunulmaması halinde söz konusu tapu fazlalıkları müşterek mülkiyete dönüştürülür” hükmü eklenmiştir.Tapu fazlalığı, tapu kayıtlarında; ” … metrekareden fazlası Hazineye aittir.” şeklinde şerh düşülen taşınmaz malları ifade etmektedir. Taşınmaz mallardaki tapu fazlalıkları takdir edilecek rayiç bedel üzerinden tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan satılabilecektir. Kanunda öngörülen müracaat süresi içerisinde satın alma talebinde bulunulmaması durumunda söz konusu tapu fazlalıkları müşterek mülkiyete dönüştürülecektir.”

  2. Yürürlükten kaldırılan bölüm; “29.06.2001 tarih ve 4707 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 4070 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrası değiştirilmiş ve bu Kanuna göre satılan tarım arazilerinin on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamayacağı, bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanımın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden alınacak izne tabi olduğu belirtilmiştir.Bu nedenle, 208 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliğinin VII. Bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.”4070 sayılı Kanuna göre gerek doğrudan gerekse ihale yöntemi ile satılan tarım arazileri on yıl süre ile tarım dışı amaçlarla kullanılamaz, bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine yazılır. Bu süre sonunda tarım dışı amaçla kullanım Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınacak izne tabidir.”Bunun için de tapu sicil müdürlüğüne tescil için yazılan yazıda bu hususa da yer verilmeli ve tapu sicilinin beyanlar hanesine “… parsel nolu taşınmaz mal 16.02.1995 gün ve 4070 sayılı Kanuna göre satılmıştır. On yıl süre ile tarım dışı amaçla kullanılamaz” şerhinin yazılması istenmelidir.Kanun hükmünden anlaşılacağı gibi burada sadece tarım dışı amaçla kullanıma bir sınırlama getirilmiştir. Bunun dışında bir sınırlama söz konusu değildir.”

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın