307 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Hazine Adına İdari Yoldan Tescil İşlemleri)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 307)

Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2006, Resmi Gazete Numarası: 26206

Bu Tebliğ, 361 sayılı GT ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilindiği üzere; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile Hazinenin senetsizden tasarruf ettiği taşınmazlardan idari yoldan Hazine adına tescil ettirme yetkisi Bakanlığımıza ait olanların tescil işlemleri, özel Kanunlarında hüküm bulunmaması halinde, Bakanlığımızın 8/11/1996 tarihli ve 225 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile bu Tebliğin dayanağı olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yayımlanan 14/10/1996 tarih ve 1996/6 numaralı Genelgeye göre yapılmakta idi.

3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 nci maddesinin ikinci fıkrası; “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmaz mallar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin bu Kanun hükümleri gereğince kadastrosu yapılır.” şeklinde iken, bu fıkranın, 22/2/2005 tarihli ve 5304 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile; “Tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerin tescili yapılır.” şeklinde değiştirilmesi nedeniyle, yapılan bu değişiklik doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup kadastro harici bırakılan yerler ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahipsiz yerlere ilişkin tescil taleplerinin karşılanmasında uyulması gereken hususlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) yayımlanan 12/4.2006 tarihli ve 2006/8 (1624) numaralı Genelgede açıklanmıştır.

Buna göre, Hazine adına idari yoldan yapılacak tescil işlemlerinin, bu Genelgede belirtilen esas ve usuller çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Bakanlığımızın 8/11/1996 tarihli ve 225 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın