.863 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği(222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Sıra  No: 863 4.7.1961

Bu Tebliğ, 315 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Özü: 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa göre okullara tahsis edilecek Hazine yerleri.

23 Eylül 1329 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatı ile 4274 ve 5129 sayılı Kanunların ilk ve köy okullarına tahsis olunan topraklar hakkındaki hükümleri kaldırılmış ve 5.1.1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 60, 61, 62, 64, 65, 66. maddeleriyle yeni hükümler konulmuş bulunmaktadır.

1. Kanunun 60 ve 61 inci maddeleri, şehir, kasaba ve köy okulları arsalariyle münhasıran köy okullarına gelir sağlayacak arazi ile uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların, bir komisyon tarafından seçileceğini ve okul binalarının yapılacağı arsaların seçiminde ne gibi hususiyetler aranacağını göstermekte; 62 nci maddenin son fıkrası okula gelir sağlayacak toprakların 50 dekardan fazla ve 64 üncü maddesi de uygulama bahçelerinin köy okulunun bitişiğinde veya yakınında olmak üzere 2 dekardan az ve 10 dekardan fazla olmayacağını âmir  bulunmaktadır.

Bu itibarla, 60 ıncı maddeye göre teşekkül ettirilecek komisyonların, ilkokul arsalarını seçerken, 61 inci ve köylerde okula gelir sağlayacak topraklar ile uygulama bahçeleri tespit ederken, 62 nci maddenin son fıkrası ile 64 üncü madde hükümlerine riayet etmeleri icap eder.

Bu araştırmalarda komisyonlar, ilk evvel köyde köy tüzel kişiliğine ait aynı vasıftaki araziye arayacak yoksa, ondan sonra Hazineye ait toprakların durumlarını tetkik edecek ve bu ciheti de tutanakta belirtecektir.

Hazineye ait topraklar için komisyonlarca 62 nci madde mucibince tanzim olunacak tutanaklar, aynı madde tarifatı dairesinde Bakanlığımıza gönderilirken, defterdarlıklar (Millî emlâk teşkilâtı) tarafından tetkik edilecek ve bu tutanaklara Hazine adına olan tapular ile krokileri raptedilecektir.

Bu gibi yerler, tapulu değillerse, 814 sayılı genel yazımız uyarınca idarî yollardan, mümkün olmadığı takdirde 5519 sayılı Kanun gereğince selâhiyetli mahkemeden alınacak kararlara istinaden Hazine adına tescilleri sağlanacaktır.

Ayrıca, teklif yazısında bu gayrimenkullerin, ne suretle iktisap edildikleri, ihtilâflı veya tapu kayıtlarında herhangi bir meşruhat bulunup bulunmadığı, üzerinde muhdesat varsa, cins ve nevileriyle kimlere ait oldukları, belediye sınırları içinde olanların, imar plânlarındaki durumları, okula tahsislerinde mahzur olup olmadığı, evvelce okula tahsis edilmiş köye ve Hazineye ait yerler varsa cinsleriyle yüzölçümlerinin ve ne maksatla tahsis olundukları, varsa yazımız tarih ve numarasıyla birlikte bildirilecektir.

2. 65 inci maddede, okullar için tahsis yoluyla  sağlanan toprakların, bulundukları yerlere göre köy ve özel idareler adına tapuya bağlanacağı açıkca yazılıdır. Bu sebeble, yukarıda 1 inci maddede tarif edildiği şekilde, seçilmiş bulunan topraklar; gönderilecek tutanak, kroki ve tapu senetleri ile istenen malûmatın Bakanlığımızca tetkik ve 62 nci maddeye tevfikan okula tahsislerinin uygun görüldüğü bildirildikten sonra tapuya tescilleri  yaptırılacaktır.

3. Kanunun 66 ncı maddesi, 4274, 5129 sayılı Kanunlarla şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş olan Devlete veya köye ait nizasız ve ihtilâfsız topraklarla bu Kanuna göre sağlanacak toprakların, köy ihtiyar heyetlerince işletilerek gelirlerinin okul ihtiyaçlarına sarfolunmak üzere, köy bütçesine irat kaydedileceğini amirdir. Bu itibarla, Kanunun 65 inci maddesinde, tahsis yoluyla sağlanan toprakların köy veya özel idareler adına tapulanacağı hakkındaki  hüküm 4274, 5129 sayılı Kanunlarla evvelce uygulama bahçesi ve gelir sağlamak maksadıyla tahsis edilmiş Devlet topraklarına şamil bulunmamaktadır. Bunların eskisi gibi mülkiyetleri Hazine uhdesinde kalacak, yalnız köy ihtiyar heyetleri tarafından işletilerek elde edilecek gelirleri köy okullarına sarfolunacaktır.

4. Kanunun 89 uncu maddesi ile, 23 Eylül 1329 sayılı Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatı ve 4274 ve 5129 sayılı Kanunların Hazineye ait toprakların köy okullarına tahsisleri hakkındaki hükümleri yürürlükten kaldırılmış ve geçici birinci maddesi ile de, bu Kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 5210 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince köy tüzel kişilikleri adına tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve uygulama bahçelerinden, sonradan belediye teşkil edilen nahiye merkezleriyle köylerde belediyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen evleri, uygulama bahçeleri ve okul arazisinin özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçeceği hükmü vazedilmiştir.

Bundan böyle, Hazineye ait toprakların şehir, kasaba ve köy okullarına tahsislerinde yukarıda birinci maddede tarif olunan şekilde hareket olunacaktır.

Sonradan belediye teşkilâtı kurulan nahiye merkezleriyle köylerde (Belediyelerce el konulmuş olsun veya olmasın) Hazinece tahsis olunanlar hariç olmak üzere, köy şahsiyeti hükmiyesine ait bulunan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen evleriyle uygulama bahçeleri ve okul arazisi de özel idare veya köy tüzel kişilikleri adına  tapulanacaktır.

5.  31. 10. 1960 tarih ve 3121- 5- 49/19550 sayılı ve 852 sıra numaralı genel yazımız iptal olunmuştur.

Bilgi edinilmesi ve buna göre muamele ifası ve bu genel yazımızdan kaymakamlıklara da gönderilmesi rica olunur.

 

Maliye Bakanı Y.

   M. Akmansu 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın