.876 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Devir ve Tescil)

T.C.­ MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

Şube: 1 Md.                                                                          Ankara, 18.09.1962

Sayı : 3121-5/19390-49

Sıra  No: 876

Bu Tebliğ, 315 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Özü: 222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu’nun tapu idarelerini ilgilendiren maddeleri hakkında

Ek: 4.7.1961 günlü ve 3121-5/13460-46 sayılı 863 sıra numaralı genel yazımız.

222 sayılı İlk  Öğretim ve Eğitim Kanununun tapu idarelerini ilgilendiren maddeleri hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak  kendi teşkilatına gönderilmiş bulunan 9.6.1962 gün ve 12-1-588/1367 sayılı tamim örneği aşağıya çıkarılmıştır.

Gereğince işlem yapılması ve bu tamimle yürürlükten kaldırılmış olan 07.04.1961 gün ve 12/1/588/1353 sayılı tamime istinaden tapu kayıtları özel idare veya köy tüzel kişilikleri adına tapulanmış, 222 sayılı Kanundan evvel, 4274 ve 5129 sayılı Kanunlar gereğince köy okullarına tahsisli Hazine torakları varsa, 1303 sayılı tamim tarifatı dairesinde ve Hazine mümessilinin talebine istinaden tapu kayıtlarının Hazine adına tashih ettirilmesinin genel yazımızdan kaymakamlıklara da (Malmüdürlüğü) gönderilmesinin temini rica olunur

Maliye Bakanı Y.

Feyyaz Yalçınkaya                                                  M.Akmansu

Milli Emlak Genel Müdür                                         Müsteşar Yardımcısı Yardımcısı

T.C.

BAŞBAKANLIK

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

Muamelât Md. 12 . 1 . 588/1367                               Ankara, 9.6.1962

Konu:  İlk Öğretim ve Eğitim Kanununun tapu idarelerini ilgilendiren maddeleri hakkında genel bilgi

222 sayılı İlk Öğretim ve Eğitim Kanununun idaremizi ilgilendiren hükümleri hakkındaki 7. 4. 1961 gün ve 12. 1. 588/1353 sayılı genelgeye rağmen tatbikatta bazı yanlışlıklar yapıldığı geçen yazışmalardan anlaşılmaktadır.

Tatbikatta yeknesaklığı temin gayesiyle bu konunun yeniden açıklanması lüzumlu görülmüştür.

1- Şehir, kasaba ve köy okullar arsalariyle köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların seçimini yapacak komisyonda, 60 ıncı madde uyarınca tapu idaresinden de bir memur bulunacaktır. Bu madde gereğince  teşkil edilecek komisyona tapu sicil muhafız veya memurlarının bizzat iştirâkleri mümkün olmadığı takdirde, bir memurun görevlendirilmesi ve bu maksatla görevlendirilmiş olan memurların harcırahının 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesinde belirtildiği üzere, hizmetin taallûk ettiği kurum bütçesinden ödenmesi gerekir.

2-  İlk okul ihtiyacına tahsis edilmek üzere komisyon tarafından seçilen Devlete, özel idarelere,  belediyelere ve köy tüzel kişiliğine ait arazilerin, miktar ve yerini gösteren bir tutanak tanzim edilerek valilik yolu ile arazinin aidiyetine göre Maliye Bakanlığına veya diğer idarelerin yetkili mercilerine gönderilecektir. Bu  makamların tasdiki ile araziler, 62 nci madde gereğince parasız olarak okula tahsis  edilecek ve okula gelir sağlamak maksadiyle seçilen topraklar yine aynı madde uyarınca 50 dekardan fazla ve uygulama bahçeleri de 64. maddede belirtildiği üzere 2 dekardan az ve 10 dekardan fazla olmayacaktır.

Komisyona iştirâk eden memurumuz, tahsis edilecek arazinin harita  veya krokisini ve bizzat kendisi yapacak veya o bölgede kadastro, tapulama veya tapu fen teşkilâtı varsa buradan tefrik edilecek bir fen elemanına yaptırılacaktır.

Okul için lüzumlu topraklardan, tahsis yolu ile sağlananlardan  aslen senetsiz olanlarının 60. madde uyarınca teşekkül edecek komisyon tarafından tanzim edilecek rapora istinaden Devletin senetsiz gayrimenkullerinin tesciline dair olan 1251 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar dairesinde tescil edilip ayrıca 5519 sayılı Kanun uyarınca mahkeme kararı  aranılmayacaktır.

Okul için lüzumlu topraklar tahsis yolu ile sağlanamadığı takdirde ise; 63. maddede belirtildiği üzere gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerden elverişli görülen ve aslen tapuda kayıtlı bulunanlar sahiplerinin rızaları ile satın alınacak, mal sahiplerinin muvafakatlarının alınamaması halinde senetsiz ise 6830 sayılı İstimlâk Kanununun 122 sayılı Kanunla değiştirilen 17 ve 19 uncu maddelerine göre kamulaştırılacaktır.

Tahsis, satın alma veya kamulaştırma yolu ile sağlanan topraklarla, bu topraklar üzerinde yapılacak bina ve tesisler 65 inci madde uyarınca bulundukları yerlere göre, köy veya il tüzel kişilikleri adına tescil edilecektir.

Ancak, gayrimenkul hangi yoldan sağlanmışsa,  (tahsis, satınalma, kamulaştırma) tescil sırasında da bunlara ait kanun ve genel yazılar hükümleri göz önüne alınacaktır.

3-  Gerek tahsis ve gerekse satın alma veya kamulaştırma yolu ile iktisap edilip, 65. madde uyarınca bulundukları yerlere göre il veya köy tüzel kişiliği adına tescil edilen topraklarla, bu topraklar üzerinde yapılacak bina ve tesislerin Millî Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamayacağı ve başka hizmetlere tahsis olunamayacağından aynı Kanunun geçici 1. maddesi uyarınca gayrimenkullerin tapu kayıtlarına, Millî  Eğitim Bakanlığının muvafakatı alınmadıkça satılamayacağına dair şerh verilecektir.

4- Kanunun 66. maddesinin 2. fıkrasında ve 76. maddesinin (g) bendinde, paralı veya parasız olarak öğretim hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkullerin ferağ veya intikal işlemleriyle bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden ve senetlerden tüzel ve özel kişiler tarafından bu konuda yapılan her nevi bağış ve vasiyetlerle bunlarla ilgili işlemlerden, resim ve harç alınmayacağı yazılıdır. Bu açık ifade gereğince tapuya ait tescil vesair işlemler harç ve resimden muaftır. Kanunun neşri tarihinden evvel kesinleşmiş bir mahkeme ilâmına müstenit olmasına rağmen Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak tescil, tashih, ayırma ve tevhit işlemlerinden de harç ve damga resmi alınmayacaktır.

5- Kanunun geçici 1. maddesinde bu Kanunun yayımından önce yapılmış olan ve 5210 sayılı Kanunun 4. maddesi gereğince köy tüzel kişiliği adına tapuya bağlanmış bulunan köy okulları, arazi ve uygulama bahçelerinden; sonradan belediye teşkil olunan nahiye merkezleriyle köylerde belediyelerce el konulmuş olan okul binaları, sağlık memuru ve öğretmen evleri, uygulama bahçesi ve okul arazisinin özel idare veya köy tüzel kişilikleri adına tapulu olan gayrimenkuller ele alınmış olup Hazine adına tapulu veya köy okullarına tahsisli bulunan araziye temas edilmemiştir.

Kanunun 89. maddesi, 4274 ve 5129 sayılı kanunları yürürlükten kaldırmıştır. Kaldırılan kanunlarla, şimdiye kadar köy okullarına tahsis edilmiş bulunan Devlete ait ihtilâfsız toprakların köy tüzel kişilikleri tarafından işletilerek elde edilen geliri okul ihtiyaçlarına sarf olunacaktır. (Md. 66) Mezkûr kanunlara göre tahsis olunmuş Devlete ait arazi mülkiyetinin özel idare veya köy tüzel kişiliklerine geçeceğine dair Kanunda sarih bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple, 4274 ve 5129 sayılı kanunlarla köy okullarına tahsis edilmiş olan Hazineye ait toprakların mülkiyetinin eskisi gibi Hazine uhdesinde kalacağı ve bunların 66. madde uyarınca köy tüzel kişilikleri tarafından işletilerek gelirlerinin okula sarf olunacağı hususunda Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları ile Genel Müdürlüğümüz mutabakata varmış oldukları cihetle köy okullarına tahsis olunan bu gibi toprakların mülkiyeti Hazine uhdesinde kalacaktır.

Bu itibarla da, 1353 sayılı genelge ile kaldırılmış bulunan 1303 sayılı tamim hükümleri tatbit edilecektir.

1353 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

222 sayılı Kanunun tapu idarelerine ait hükümlerinde yukarıda yazılı olduğu şekilde işlem yapılmasının temini ve  ilişik (      ) adet genel yazının  iliniz merkez ve mülhakatına mevcut tapu ve kadastro idarelerine tebliğini rica ederim.

Genel Müdür  

İzzet Beltan   

 

DAĞITIM :

Gereği :

Grup Tapu Sicili Müdürlüğü

Tapu  Sicil  Muhafızlığı

Tapu  Sicil  Memurluğu

Şehir Kadastro Müdürlüğü

Arazi  Kadastrosu  Müdürlüğü

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın