3887 sayılı Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler Hakkında Kanun

Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlâkler Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 3887, Kabul Tarihi: 26.07.1940, Resmi Gazete T/S: 29.07.1940/4548

Bu mevzuat 6830 sayılı İstimlâk Kanunu ile yürülükten kaldırılmıştır.

Madde 1 – Milli Müdafaa ihtiyaçları için lüzumu olan ve hakiki veya hükmi şahısların tasarrufları altında bulunan gayrimenkullerin istimlakine İcra Vekilleri Heyeti tarafından karar verilir. Bu kararlar aleyhine dava ikame edilemez.

Devlete ait gayrimenkuller ise İcra Vekilleri kararile bilabedel Milli Müdafaa Vekaletine terk ve tahsis olunur.

Madde 2 – İstimlak edilecek arazi için istimlak bedeli, istimlak kararının gayrimenkul sahibine tebliğ edildiği mali yılın vergisine matrah olan kıymet ve binalar için de ayni mali yılın vergisine matrah olan irada göre bina vergisi kanunu mucibince taayyün eden kıymettir.

İstimlak kararının alakadara tebliğ edildiği mali yılın vergisine matrah olacak kıymet veya irat, ferdi ve mevzii tadil talebi dolayısile katileşmemiş ise tadilat komisyonunca takdir edilmiş olan kıymet; ve binalarda mezkur komisyonca takdir edilen irada göre taayyün eden kıymet mülk sahibine ödenir.

Katileşecek kıymete veya irada göre evvelce ödenen kıymet eksik ise farkı ilaveten tediye olunur.

Madde 3- İstimlakine karar verilen gayrimenkullerin istimlak kararının mal sahibine tebliğ edildiği mali yılda vergide mukayyet kıymet veya iradı bulunmadığı takdirde vergi kanunları hükümlerine göre takdir edilecek kıymet, ve binalarda takdir edilecek irada göre taayyün eden kıymet mal sahibine ödenir.

Usulü dairesinde katileşecek kıymet veya irada göre evvelce ödenen mikdar eksik ise farkı ilaveten tediye olunur.

Madde 4- İstimlakine karar verilen gayrimenkullerin hududunu ve aksam ve mikdarını gösterir harita ve cetvel Milli Müdafaa Vekaleti tarafından mahallin en büyük mülkiye memuruna gönderilir. Bunu müteakip ikinci ve üçüncü maddeler mucibince taayyün edecek kıymeti mübeyyin bir ihbarname ile mahallin en büyük mülkiye memuru tarafından on beş gün zarfında ferağ muamelesinin icrası lüzumu usulü dairesinde gayrimenkul sahiplerine tebliğ olunur.

Bu müddet zarfında ferağ muamelesini icra etmiyenlerin rıza ve muvafakatlerine bakılmayarak ikinci ve üçüncü maddelerde gösterilen istimlak bedeli Milli Müdafaa Vekaletince mahalli Ziraat Bankasına ve banka bulunmayan yerlerde en yakın mal sandığına yatırıldıktan sonra gayrimenkule vaziyet edilir ve tapu idarelerince Hazine namına tescil muamelesi yapılır ve henüz ashabı namına intikali yapılmamış ise ashabının rızasına bakılmaksızın intikali icra edilir.

Madde 5- İstimlak olunacak gayrimenkul sahipleri ve alakalıları ile Milli Müdafaa Vekaleti dördüncü maddeye tevfikan yapılacak tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde mahalli Asliye Hukuk Mahkemesine müracaatla gayrimenkulün cinsine, mikdarına ve istimlak bedeline itirazda bulunabilirler. Bu müddet içinde itiraz edilmeyen bedeller katidir.

Madde 6- 5 inci madde mucibince itiraz vukuunda mahkeme on beş gün içinde tarafları davet ederek gayrimenkulün bulunduğu mahallin en yüksek dereceli hakiminin reisliğinde tarafların tayin edecekleri birer hakemden mürekkep üç kişilik bir hakem heyeti teşkil olunur. Bu hakem heyeti üç ay içinde itirazı tetkik ederek varacağı neticeyi bir mazbata ile mahkemeye bildirir. Hakem heyeti tarafından yapılacak tetkiklerde Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununun (529) uncu maddesi hükmü müstesna olmak üzere tahkime müteallik hükümler tatbik olunur. Hakem ücret ve masrafları haksız çıkan tarafa tahmil olunur.

Madde 7- Milli Müdafaa inşaat ve tesisatı için lüzum görülen ve hakiki ve hükmi şahısların tasarruf veya ruhsatname ile intifaları altında bulunmayan kireç, taş ve kum ocaklarını hiç bir resim ve ücrete tabi olmayarak istimale Milli Müdafaa Vekaleti mezundur.

Madde 8- İstimlake ait her nevi muameleleri alakalı daire ve komisyonlar süratle ikmal ve intaç etmeğe mecburdurlar.

Madde 9- Milli Müdafaa ihtiyaçları için istimlak olunacak gayrimenkullerin tapuya kayıt ve tescili için yapılacak cebri intikal muameleleri ile sair muameleler ve verilecek tapu senetleri hiç bir harç ve resme tabi değildir.

Madde 10- Harp tehlikesi mevcut olan fevkalade hallerde memleket müdafaası için lüzumu olacak gayrimenkullerin istimlakine ait bu kanunda yazılı bütün formaliteler bilahare ifa ve ikmal edilmek üzere vergiye matrah olan kıymet veya irada göre taayyün edecek kıymet, istimlak bedeli olarak sahipleri namına mahalli Ziraat Bankasına ve banka bulunmayan yerlerde en yakın mal sandığına yatırıldıktan sonra Milli Müdafaa Vekaletince bu arazi ve binalara derhal vaziyet olunabilir.

Madde 11- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 12- Bu kanunun ahkamını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın