3646 sayılı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanun

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TESCİL EDİLECEK TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3646, Kabul Tarihi: 16.05.1990, Resmi Gazete T/S: 25.05.1990/20528

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S: 10.05.2001/4670

Amaç

Madde 1– Bu Kanunun amacı;

a) Mülga 5433 sayılı Kanunla Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne intikal eden taşınmaz mallar ile sonradan bu Genel Müdürlüğün Genel ve Katma Bütçeleriyle döner sermayesinden alınmış veya yapılmış taşınmaz mallar ve bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan bina ve tesislerin,

b) Hazineye ait olup da hara ve inekhanelere veya bunlar tarafından kullanılmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına veya mülga Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli taşınmaz mallar ve bunların üzerindeki bina ve tesislerin,

c) Hazineye ait olup da, yukarıda bahsi geçen kuruluşların tasarrufunda bulunan diğer taşınmaz mallar ile bunların üzerinde diğer kurum ve kuruluşlarca yapılmış bulunan bina ve tesislerin,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına tescilini sağlamaktır.

Tescil İşlemleri

Madde 2- 1 inci maddede belirtilen taşınmaz mallar ve üzerindeki binalar ile tesisler, tapuda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tüzelkişiliği adına tescil edilir. Bu tescil işlemleri;

a) 1 inci maddenin (a) fıkrasında belirilen taşınmaz mallar için doğrudan doğruya,

b) Aynı maddenin (b) ve (c) fıkralarında belirtilen taşımaz mallar için ise Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye ve Gümrük Bakanlığından alınacak muvafakat ile birlikte,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tapu sicil müdürlüklerine müracaatı üzerine yapılır.

İhtilaflı Taşınmaz Mallar

Madde 3- Tescile konu olan taşınmaz mallarla ilgili adli ve idari davalarda, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü taraf olarak kabul edilir.

Sermayeye İlave

Madde 4- 1 inci maddeye göre tescili yapılan taşınaz mallardan daha önce sermayeye ilave edilmiş olanlar dışında kalanların, tescili ve diğer şartları Yüksek Planlama Kurulunun vereceği karara göre yapılır.

İstisna

Madde 5- Mülkiyeti Hazineye ait olup da Milli Savunma Bakanlığı adına tahsisli bulunan; ancak, geçici olarak 1 inci maddede ismi geçen mülga kuruluşların kullanımına verilmiş bulunan taşınmaz mallar, bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

(Ek: 10.05.2001/4670) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kuruluş ve hibe ediliş amaçları doğrultusunda kullanılması zorunlu bulunan yetiştirme ve deneme çiftliklerinden Bandırma-Marmara Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Lalahan-Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü, Yerköy-Tiftik Keçisi Araştırma Enstitüsü ve Konya/Ereğli-Koyunculuk Üretme İstasyonuna ait bina, tesis ve araziler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Muafiyet

Madde 6- Bu Kanun uyarınca yapılacak tescil işlemleri, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Yürürlük

Madde 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın