3385 sayılı Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun

Küçük Sanayi Bölgeleri İçinde Devletçe İnşa Edilmiş Örnek Sanayi Sitesi İş Yerlerinin Mülkiyetinin Devredilmesi Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 3385, Kabul Tarihi: 15.06.1987, Resmi Gazete T/S: 25.06.1987/19498

Madde 1– Küçük Sanayi Bölgeleri içerisinde Hazineye ait arsa veya arazi üzerinde Devletçe inşa edilen örnek sanayi siteleri işyerlerinin mülkiyeti, talepleri halinde, bu yerleri en az 5 yıl süre ile kiracı olarak tahsisde belirtilen yatırımlarını gerçekleştiren ve üretimi yapmakta olana küçük sanayicilere, rayiç bedel üzerinden tercihan devredilir.

Devredilen işyerinin arsası ile üzerindeki yapıların rayiç bedelleri, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre tespit edilir. Hak sahipleri satış bedelini peşin ödeyebilecekleri gibi, altı yıl içinde on iki eşit taksitle de ödeyebilirler. Taksitle mülkiyeti iktisap edenler, taksitlerini mücbir sebep olmaksızın zamanında ve tam ödemedikleri takdirde Hazinenin talebi üzerine tapu kaydı Hazine adına düzeltilir.

Taksitli satışlarda borçlanılan kısım için, küçük sanayicilere uygulanan faiz oranları ve diğer şartlar uygulanır. Bu alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 2-  Devredilecek taşınmaz mallar, hak sahibi küçük sanayici adına, bu Kanunun 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan şartlarda şerh verilerek tapuda adlarına tescil edilir. Ayrıca bu taşınmaz mallar on yıl süre ile; kredi karşılığı milli bankalar dışında rehin ve diğer ayni haklarla takyit edilemeyeceği, miras yolu ile intikal hariç herhangi bir sebeple devir ve temlike, satış vadi sözleşmesine, taksime, şuyuun giderilmesi talebine konu olamayacağına, haciz ve işgal edilemeyeceğine dair hususlarda tapuya kayıt düşülür.

Miras yolu ile intikal halinde de on yıllık takyit süresi doluncaya kadar yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Madde 3- Küçük sanayi işletmecisi devir işleminden sonra işyerini, üzerindeki yapı ve tesislerini, kanun ve yönetmelikler uyarınca örnek teşkil edecek şekilde işletmediği veya amacına aykırı işletildiği ve yapılan yazılı bildirime rağmen altı ay içinde durumunu düzeltmediği takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının talebi ile tapu kaydı Hazine adına düzeltilir. Bu durumda, ilgilinin ödediği bedel, takdir edilecek emsal kira bedeli tutarı düşüldükten sonra kendisine iade edilir.

Madde 4- Mülkiyetin devri, rayiç bedel ile kira bedelinin tespiti, komisyonun kuruluşu ve çalışma şartları, borçlandırma, borcun ödeme şekli ve zamanı, işletmenin denetimi, örnek sanayinin amaca aykırı işletilmesi halinde yapılacak işlem ile bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar, ilgili kuruluşun görüşü alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kanun kapsamına giren işyerlerinde halen faaliyette bulanan küçük sanayicilerden; daha önce yatırımlarını gerçekleştiren, yatırımlarının uygun olduğuna dair komisyonlarca raporları tanzim edilen, aralıksız 5 yıl uygun faaliyette bulunduklarını tevsik eden ve talep tarihine kadar kira veya ecrimisil sebebi ile borçlarını da tamamen ödeyenler 6 ay içinde başvurdukları takdirde bu Kanundan yararlanabilirler. Aksi halde bir ay içinde işyerlerinden tahliye ettirilirler.

Kiracı olarak kalmak isteyenlerin hakları saklıdır.

Geçici Madde 2- Haklarında tahsis esaslarına veya taahhütlerine uymamaları sebebi ile tahliye işlemlerine başlananlar bu Kanundan faydalanamazlar. Bu durumda olanlar, Kanunun neşir tarihinden itibaren 6 ay içinde fizibilite raporlarına uygun ve 1986 yılından önce düzenlenmiş teknik komisyon raporlarında belirtilen eksikleklerini gidereceklerini taahhüt ederek Kanunun neşir tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili kuruluşa başvurup daha önceki yıllara ait kira veya ecrimisil borçlarını bu sürede ödedikleri takdirde, 6 ayın hitamında yatırımlarını gerçekleştirmek şartıyla mülkiyetin devrini talep edebilirler. Aksi takdirde tahliye işlemi sonuçlandırılır.

Madde 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın