132 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Ecrimisillerin tahsilatı)

T.C. MALİYE  ve GÜMRÜK BAKANLIĞI Millî Emlâk Genel Müdürlüğü

SAYI     : 4/3 Şb. Md. 3361-20160/12147                                                       1/4/1986

KONU :  Ecrimisiller                                                                                                  

SIRA NO: 132

Valiliklerce Bakanlığımıza gönderilen muhtelif yazılardan ve vatandaşlarca yapılan başvurulardan;

a) Mülkiyeti Hazineye ait olup şahısların işgalinde bulunan taşınmaz mallar için idarece tahakkuk ettirilen ecrimisil bedellerinin, işgalin başlangıç tarihi dikkate alınmadan 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesine istinaden tahsiline çalışıldığı, tahmin edilen bedelin tesbitinden önce anılan Yasanın 9 uncu maddesinde sayılan mercilerden görüş sorulmadığı ve 13 üncü maddesine göre oluşan komisyonca ecrimisil takdir kararı alınmadığı,

b) Bu idarî işlemin iptali için açılan davalarda, anılan Kanunun 1/1/1984 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi nedeniyle bu tarihten önceki dönemlere isabet eden ecrimisil alacaklarının 75 inci madde uyarınca tahsil edilemeyeceği, dava konusu işlemin 1/1/1984’ten sonraki döneme ait olması halinde 9 ve 13 üncü maddeler uyarınca işlem yapılmamasının sözü geçen Yasaya uygunluk arzetmediği yolunda idarî yargı mercilerince karar verildiği, ecrimisillerin bu yolla takdir edilmemesinin şagillerin sonradan buna itirazına neden olduğu,

c) Tapulamaca veya kadastroca Hazine adına tesbit edilen, ancak itiraz nedeniyle tescili kesinleşmeyen mülkiyeti ihtilaflı taşınmaz malların şagillerinden ecrimisil alındığı veya alınmak istendiği,

d) 26/3/1976 günlü ve 72 sıra no.lu genel yazımızda da belirtilmesine rağmen, Hazine arazilerinin işgalinden doğan ecrimisil alacaklarının şagillerinden, özellikle köylü vatandaşlardan defaten ve hasat dönemleri dışında istendiği dolayısıyle ödemede güçlük çektikleri,

tesbit olunmuştur.

Bu tür şikayet ve sızlanmalara daha fazla meydan verilmemesi ve uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi için aşağıda açıklandığı şekilde hareket edilmesinde zaruret görülmüştür.

1- Her ne kadar 2886 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi “Tahmin edilen bedel, idarelerce tesbit edilir veya ettirilir…” denilmekte ise de, idarî yargı kararları dikkate alınarak, işgal edilen Hazineye ait taşınmaz mallar için 2886 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, tahmini bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulduktan ve hesap tutanağı tanzim edildikten sonra bunun dayanakları da eklenmek suretiyle 13 üncü maddedeki kuruluş şekli gösterilen komisyonca karara bağlanması ve ecrimisil bedellerinin tesbitinde daha gerçekçi ve titiz davranılması,

2- İşgal durumu 1/1/1984 tarihinden sonra tesbit edilmiş olsa dahi işgalin başlangıcı bu tarihten önceye rastladığı takdirde, ecrimisil bedellerinden 2886 sayılı “Devlet İhale Kanunu”nun yürürlük tarihi olan 1/1/1984 tarihinden önceki dönemlere isabet eden kısmından özel mülkiyete konu olmayan ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların şagillerinden ecrimisil istenilmemesi, özel mülkiyete konu teşkil eden tapulu veya tapusuz taşınmazlar için ise rızaen, olmadığı takdirde talep tarihinden geriye doğru beş yıllık sürenin gözönünde tutularak genel hükümlere göre hükmen 1/1/1984 tarihinden sonraki süreye isabet eden kısmın ise, gerek özel mülkiyete konu olmayan ve gerekse özel mülkiyete konu olan yerlerin birlikte 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi uyarınca tahsil edilmesi,

3- Tapulamaca veya kadastroca evveliyat itibariyle bir kayda istinat etmeden Hazine adına tesbit edilen; ancak itiraz nedeniyle tescili kesinleşmeyip mülkiyeti ihtilaflı bulunan taşınmaz malların şagillerinden davanın kesinliştiği tarihe kadar ecrimisil aranılmaması,

4- Ecrimisil alacaklarının, zaman aşımı da dikkate alınmak suretiyle, hasat sonu itibariyle tahakkuk ve tahsilinin sağlanması,

uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Ertuğrul KUMCUOĞLU

Müsteşar

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın