188 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI: B.07.O.MEG.O.13/3121-24383/59127        31.12.1993   ANKARA

KONU:

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 188)

Bilindiği üzere 1994 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57 nci maddesinde; “Yurt içindeki kamu konutlarından alınacak aylık kira (500.000) liradan az olmamak üzere konutların özellikleri, memurun ücret seviyesi gibi hususlar da dikkate alınarak Maliye Bakanlığınca tespit edilir. Meskûn yerlerden uzak, ulaşım ve iskân imkânları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan kamu konutlarından aylık kira, (250,000) liradan az olmamak üzere tespit edilebilir.

Yakıt giderleri kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanan kamu konutlarında oturanlardan beher metrekare için ayrıca aylık (5.000.-TL) yakıt gideri alınır,

Kamu konutlarının yakıt giderlerinin kurum ve kuruluşlarca karşılanacağı haller ile işletme, bakım ve onarım giderlerinin karşılanması ile ilgili esas Ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Sözü edilen madde ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak 1.1.1994 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde işlem yapmaları gerekli görülmüştür.

1- KİRA BEDELİ

 Yurt içindeki kamu konutlarından aylık beher metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzerlerinde 4.000.- lira; kalorifersiz konutlarda 6.000.- lira; kaloriferlilerde ise 8.000,- lira kira bedeli alınacaktır.

Konutların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanacaktır. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanıdır.

Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınır. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına eklenir. Merdiven, asansör, havalandırma ye aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmaz. Metrekarenin kesirleri tama iblağ edilir.

Konutun özelliğine göre (kaloriferli, kalorifersiz; kerpiç, ahşap, bağdadi vs.) bir metrekare için tespit edilen aylık kira bedelinin konutun brüt -inşaat alanı ile çarpılması sonucu konutun aylık kira bedeli belirlenecektir. Çarpım sonucu bulu nacak miktar 500.000.- liradan düşük ise, Bütçe Kanununun kira bedelinin 500.000.- liradan daha az olamayacağını belirten madde hükmü nedeniyle kira bedeli 500.000.- lira olarak tahsil edilecektir.

Bodrum katlarında 500.000.- liradan düşük olmamak kaydı ile, hesaplanan aylık kira bedelinin % 50’si alınacaktır. Zemin katın altındaki- bölümler bodrum kat sayılacaktır.

Belediye sınırlan dışında, meskun yerlerden uzak ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı olan yerler ile benzeri yerlerde bulunan konutların kira bedeli, 250.000.- liradan düşük olmamak kaydı ile hesaplanan kira bedelinin % 50’si olarak tahsil edilecektir.

II – YAKIT GİDERLERİ

Kamu konutlarının yakıtının konutlarda oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutta oturanlarca karşılanması esastır..

Sadece, Olağanüstü Hal Bölgesine ve mücavir illerde, Devlet mahallelerinde ve hizmet binası ile birleşik olup, aynı kazandan ısıtılan konutlar ve sınır karakolu, gümrük kapısı gibi yakıtın oturanlar tarafından temininin güç olduğu durumlarda yakıt kurumca tedarik edilecektir.

Yakıtın kurum tarafından karşılandığı haller ile Devlet mahallelerindeki konutlarda oturanlardan 1994 yılında beher m2 için aylık 5.000.- lira yakıt bedeli avans olarak tahsil edilecektir. Tüketilen yakıtın gerçek miktarı üzerinden oturanlardan tahsili amacıyla kış mevsimini müteakip Temmuz ayında toplam yakıt giderinin gerçek miktarının her konuta isabet eden kısmı tahsil edilen yakıt bedeli ile karşılaştırılacak, yakıt giderinin avansla karşılanmamış kısmı oturanlardan ayrıca tahsil edilecektir.

Hizmet Binası ile aynı kazandan ısıtılan konutlarda Temmuz ayında Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (9) ve (10) sayılı cetvellere göre hesaplanacak miktarı aşân yakıt giderleri kapalı alanların yüzölçümü, radyatör dilimleri dikkate alınarak konutta oturanlardan tahsil edilecektir.

Kamu Konutları. Yönetmeliğine ekli (I) sayılı- bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlardan, kurumca karşılanan yakıt karşılığında eskiden olduğu gibi yakıt bedeli alınmayacaktır.

Mezkûr cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarca tedarik edilecek ve beher metrekare için aylık 5.000.- lira yakıt bedeli alınacak, ayrıca fark alınmayacaktır.

III- İŞLETME, BAKIM, ONARIM

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, konut tahsis edilenlerin aralarında seçecekleri yöneticiler tarafından Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçları ayrılacaktır.

Kamu konutlarının, sadece Borçlar Kanununun 258 inci maddesi gereğince kiracıya ait olan küçük onarımları dışında kalan onarımları kamu kurum ve kuruluşlarınca tasarrufa riayet edilerek karşılanacaktır.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli, (l) sayılı cetvelin (A) bölümünde yer alanların oturmakta oldukları kamu konutlarının demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ile ısınma, aydınlatma, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı, ahçı vb. giderleri; (B-C) bölümünde yer alan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının ısınma dışında yukarıda belirtilen tüm giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak, ancak’ bu hususta tasarrufa azami gayret sarf edilecektir.

IV- DİĞER HUSUSLAR    

Kira bedelleri ile, yakıtın kurum ve kuruluşlarca karşılandığı hallerde yakıt bedellerinin hesaplanmasında, konutların brüt inşaat alanının yüz elli metrekare den fazla olan kısmı dikkate alınmayacaktır.

Devlet mahallelerindeki konutların yakıtı, 1.7.1994 tarihinden itibaren, oturanlar tarafından temin ve tedarik edilecektir. Bu nedenle belirtilen tarihten itibaren bu mahallelerdeki konutlarda oturanlardan yakıt bedeli tahsil edilmeyecektir.

177 ve 182 no.1ü Genel Tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Genel Tebliğ hükümleri 1.1.1994 tarihinde yürürlüğe girer.      

Bilgi edinilmesi, gereği, taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulması arz ve rica olunur.

 İmza ismet ATTİLA Maliye Bakanı

DAĞITIM

 

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın