182 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (Kamu konutları kira bedelleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Millî Emlak Genel Müdürlüğü

SAYI B.07.O.MEG.O. 13/3121-24383/35550 25.08.1993 ANKARA

KONU

MİLLÎ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (Sıra No: 182) (*)

İLGİ: 25.01.1993 gün ve 177 sıra sayılı genel tebliğe ek.

1993 Mali Yılı Bütçe Kanununun 57’nci maddesi ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 25.1.1993 tarih ve 177 sıra sayılı Millî Emlak Genel Tebliğinde, tamamı kurum ve kuruluşlara ait veya kiralanmış konutların yakıt giderinin idarelerce yaşlanacağı, konutlarda oturanlardan beher metrekare için aylık 1500.-TL yakıt bedelinin ayrıca tahsil edileceği, bu konutlara Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hesaplanacak miktarda yakıt verileceği, kontenjan fazlası yakıtın konutta oturanlarca temin edileceği belirtilmişti.

Bütçe Kanununun yürürlüğe girdiği tarihin kış mevsimi olması, kamu konutlarında oturan personelin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi amacıyla tamamı kurum ve kuruluşlara ait veya kiralanmış konutların yakıt giderlerinin idarelerce karşılanması esası benimsenmişti,

Kamu konutlarının yakıt ve işletme, bakım ve onarım giderleri ile ilgili olarak 15.9.1993 tarihinden itibaren aşağıdaki esasların uygulanması Bütçe

Kanunu’nun Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür,

ı – YAKIT GİDERLERİ

Kamu konutlarının yakıtlarının konutta oturanlar tarafından tedariki ve bedellerinin konutta oturanlarca karşılanması esastır.

Sadece Devlet Mahalleleri ile hizmet binası ile birleşik olmayan kazandan ısıtılan konutlar ile sınır karakolu, gümrük kapısı gibi yakıtın oturanlar tarafından temininin güç olduğu durumlarda yakıt kurumca tedarik edilecektir.

Yakıtın kurum tarafından karşılandığı, hallerde konutta oturanlardan beher metrekare için aylık 3.000.-TL yakıt bedeli tahsil edilecektir.

Devlet mahallelerinde, Kamu Konutları Yönetmeliğine göre hesaplanacak miktardan fazla harcanan yakıt idarece karşılanacak, fazla harcanan yakıtın bedeli Temmuz ayında hesaplanarak konutta oturanlardan tahsil edilecektir.

Hizmet Binası ile -aynı kazandan ısıtılan konutlarda ve yakıtın kurumca karşılandığı diğer konutlarda, Temmuz ayında Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (9) ve (10) sayılı cetvellere göre hesaplanacak miktarı aşan yakıt giderleri kapalı alanların Yüzölçümü, radyatör dilimleri dikkate alınarak konutta oturanlardan tahsil edilecektir.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (l) sayılı cetvelin (A) bölümünde yer alan ve temsil özelliği nedeniyle kira bedeli alınmayanlardan, kurumca karşılanan yakıt karşılığında eskiden olduğu gibi yakıt bedeli alınmayacaktır.

Mezkûr cetvelin (B-C) bölümünde belirtilen makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının yakıtı kurumlarca tedarik edilecek ve beher metrekare için aylık 3.000.-TL yakıt bedeli alınacak, ayrıca fark alınmayacaktır:

Yukarıda belirtilen haller dışında yakıt giderleri konutta oturanlarca karşıla- nacağından 159.1993 tarihinden itibaren, 177 sıra sayılı genel tebliğ gereğince beher metrekare için tahsil edilmekte olan aylık 1.500.-TL yakıt bedeli tahsil edilmeyecektir:

II – İŞLETME, BAKIM, ONARIM

25. I. 1993 tarih ve 177 sıra sayılı genel tebliğde de belirtildiği üzere;

Konut blok veya gruplarının müşterek hizmet ve giderleriyle ilgili yönetimi, konut tahsis edilenlerin aralarında seçecekleri yöneticiler tarafından Kamu Konutları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütülecektir.

Hizmet binalarındaki konutların elektrik, su, doğalgaz ve havagazı sayaçları ayrılacaktır.

Kamu konutlarının, Borçlar Kanununun 258 nci maddesi gereğince kiracıya ait olan küçük onarımları dışında kalan onarımları kamu kurum ve kuruluşunca tasarrufa riayet edilerek karşılanacaktır.

Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (1) sayılı cetvelin (A) bölümünde yer alanların oturmakta oldukları kamu konutlarının demirbaş eşya ve mefruşat giderleri ile ısınma, aydınlatma, su, gaz, temizlik, telefon, kapıcı; ahçı vb. giderleri; (B-C) bölümünde yer alan makam ve rütbe sahiplerinin oturmakta oldukları kamu konutlarının ısınma dışında yukarıda belirtilen tüm giderleri kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak, ancak bu hususta tasarrufa azami gayret sarf edilecektir.

111- DİĞER HUSUSLAR

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutlara, Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli (9) ve (10) sayılı cetvellere göre hesaplama yapılmadan yakıt verildiği ve fazla harcanan yakıt bedelinin oturanlardan tahsil-edilmediği yolunda Bakanlığımıza bilgiler ulaşmaktadır.

Kontenjandan fazla tüketilen yakıtın ilgililerden tahsili ile yukarıda belirtilen hususların takibinden kurumların maaş tahakkuk memurları ile saymanlar genel hükümlere göre sorumlu olup, bu husus saymanlıkların denetimi sırasında mutlak surette göz önünde bulundurulacaktır.

Bilgi edinilmesi, gereği; taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlara duyurulması arz ve rica olunur.

İmza ismet ATTİLA Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın