2010-06611 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kamu İdarelerine İrtifak Hakkı Verilmiş Parsellerin Özelleştirilmesi Halinde Yapılacak İşlem)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.08.00.00/3129-13702/006611 * 17.02.2010

Konu: İrtifak hakkı            (YAZININ PDF HALİ: 2010-06611)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından alınan 23.07.2009 tarih ve 5023 sayılı yazıda;

-4046 sayılı Kanunun 19/B ve 4628 sayılı Kanunun 15/d maddeleri kapsamında özelleştirilecek elektrik dağıtım şirketleri lehine tesis edilmesi talep edilen hakların genellikle irtifak hakkı tesisine veya kullanma izni verilmesine yönelik olarak, ilgili şirketin lisans süresi ile sınırlı tutulması kaydıyla talep edildiği, bağımsız ve sürekli nitelikte bir üst hakkı tesisinin amaçlanmadığı,

-Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketlerindeki kamu hisselerinin devri ile birlikte özelleştirme öncesi bu şirketler lehine tesis edilen irtifak haklan ve kullanma izinlerinin de herhangi bir işleme gerek kalmadan devir edilmiş olduğu,

Belirtilerek, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ. ‘ne bağlı dağıtım şirketlerinin kullanımında bulunan veya kullanılmamakla birlikte ihtiyaç duyulan Hazine taşınmazları üzerinde 4046 sayılı Kanunun 19/B ve 4628 sayılı Kanunun 15/d maddeleri kapsamında irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi durumunda düzenlenecek sözleşmelerin devre ilişkin maddesine kısmen mülga olan 2005/13 sayılı Genelge eki sözleşmede olduğu gibi “Ancak, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarında bu izin aranmaz.” hükmünün eklenmesi hususunun Bakanlığımızca değerlendirilmesi istenilmiştir.

Kısmen mülga olan Bakanlığımız 2005/13 sayılı Genelge eki taahhüt senedinin “Devir” başlıklı 1 1 inci maddesinde;

“Maliye Bakanlığından izin alınmadığı sürece irtifak hakkı üçüncü kişi veya kuruluşlara devredilmeyecektir.

Ancak 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarında bu izin aranmaz.”

Hükmü bulunmaktadır.

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin eki;

-Ek- 14 İrtifak Hakkı Sözleşmesinin “Devir” başlıklı 13 üncü maddesinde;                       

“İrtifak hakkı, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.

Ancak, irtifak hakkı bağımsız ve sürekli nitelikli ise, bu hak Bakanlıktan izin almadan devredilebilir. Bu durumda, irtifak hakkını herhangi bir şekilde devralan kişiler, bir ay içinde idareye müracaat ederek günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme yapmak zorundadırlar.”

-Ek- 16 Kullanma İzni Sözleşmesinin “Devir” başlıklı 12 nci maddesinde ise;

“Kullanma izni sözleşmesi, idarenin izni ve günün rayicine göre idarece belirlenecek bedel üzerinden yeniden sözleşme düzenlenmesi kaydıyla devredilebilir.”

Hükümleri yer almaktadır.

324 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “4046 sayılı Kanun kapsamındaki işlemler” başlıklı maddesinde ise; 4046 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (e) alt bendinde yer alan hükmü uyarınca, Anayasanın 43, 168 ve 169 uncu maddeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla; özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve yüzde elliden fazla kamu payı olan kuruluşların kullanımında bulunan Hazine taşınmazları üzerinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca irtifak hakkı tesisi ve/veya kullanma izni verilmesinin talep edilmesi halinde, Hazine taşınmazlarının fiili ve hukuki durumları araştırılarak herhangi bir engelin bulunmaması ve gerekli hallerde ilgili kamu idarelerinden görüş alınmak suretiyle bedelsiz kullanma izni verileceği veya irtifak hakkı tesis edileceği düzenlenmiş olup, bu nedenle; 4046 sayılı Kanunun 19/B ve 4628 sayılı Kanunun 15/d maddeleri kapsamında bedelsiz irtifak hakkı tesis edildiğinden veya kullanma izni verildiğinden, irtifak hakkı ve kullanma iminin devrinde de herhangi bir bedel güncellemesi de söz konusu olmamaktadır.

Buna göre; ilgili elektrik dağıtım şirketlerindeki kamu hisselerinin devri durumunda Bakanlığımızdan izin alınmaksızın devir işleminin gerçekleştirilmesi ve böylece bürokrasinin azaltılması ve zaman tasarrufu sağlanması amacıyla; 4046 sayılı Kanunun 191 ve 4628 sayılı Kanunun 15/d maddeleri kapsamında irtifak hakkı veya kullanma imi verilmesinin talep edilmesi durumunda “4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri gereğince yapılacak özelleştirme uygulamalarında, bu hak Bakanlık izni alınmadan ve bedel güncellemesi yapılmadan devredilebilir.” hükmünün irtifak hakkı tesisi durumunda resmi senede, kullanma izni verilmesi halinde ise kullanma imi sözleşmesine özel hüküm olarak ilave edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın