2022-4413565 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Tapu Kanununun 35. Maddesi)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-78091622-000[000]-4413565 31.08.2022

Konu: Tapu Kanununun 35. Maddesi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere; 2644 sayılı Tapu Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Yabancı uyruklu gerçek kişiler ve yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorundadır. İlgili Bakanlıkça başlama ve bitirilme süresi belirlenerek onaylanan proje tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydedilmek üzere taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğüne gönderilir. Onaylanan projenin süresi içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgili Bakanlıkça takip edilir.”,

-Aynı maddenin son fıkrasında ise; “Bu madde hükümlerine aykırı olarak edinilen, edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen, süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyenler ile bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki sınırlamalar dışında miras yoluyla edinilen taşınmazlar ve sınırlı ayni haklar, Maliye Bakanlığınca verilecek bir yılı geçmeyen süre içinde maliki tarafından tasfiye edilmediği takdirde tasfiye edilerek bedele çevrilir ve bedeli hak sahibine ödenir.”,

Hükümleri yer almaktadır.

Ayrıca, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 798. maddesinin (b) bendinde “Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleriyle ilgili olarak Maliye Bakanlığına veya birimlerine yapılmış olan atıflar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya birimlerine… yapılmış sayılır.” denilmektedir.

Bu hükümler gereğince, 2644 sayılı kanunun 35. maddesi kapsamında kalan ve konu hakkında gerekli tebligat yapılmasına rağmen 1 yıl içinde satışı malikleri tarafından yapılmayan taşınmazların Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen tasfiye işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Hazineye Ait Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre gerçekleştirilmekte, ihale sonucu yapılan satış işleminden elde edilen gelirden, yapılan bütün harcamalar düşülmekte ve kalan bedel ilgili adına milli bir bankada açılan hesaba yatırıldıktan sonra ilgiliye konu hakkında tebligat yapılmaktadır.

Valiliklerden (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) alınan bazı yazılarda yabancı uyruklu kişilere tebligat yapılamadığından bahisle, kişilerin adres tespitlerinin Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması veya yaptırılması talep edilmektedir.

Dışişleri Bakanlığından alınan 07.12.2021 tarih ve 33609682 sayılı yazıda; adresi meçhul olanlara yapılacak tebligatlar için adres araştırması yapılmasının Dış Temsilciliklerimizden istenmesi halinde, Dış Temsilciliklerimizin adres araştırmasını ilgili yerel makamlardan talep edeceği, ancak yerel makamların zaman zaman bu talepleri yanıtsız bırakabildiği veya ilgili ülke mevzuatını gerekçe göstererek reddedebildiği belirtilmiştir.

Buna göre; 2644 sayılı kanunun 35. maddesi uyarınca edinilen ve iki yıl içinde proje sunulmadığı için Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından tasfiye edilmesi talep edilen taşınmazlar hakkında yabancı uyruklu gerçek kişilere yapılması gereken tebligatların, şahısların taşınmaz alırken tapu müdürlüklerinde doldurdukları “Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuştur. Doğruluğunu ve hatalı bilgilendirmem nedeniyle bir hak kaybı oluşması halinde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve beyan ederim.” ibaresinin bulunduğu “Kimlik Bilgileri Beyanı Formunun” Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden temin edilerek;

-Bu formda yurt içinde bir adres bildirilmişse öncelikle bu adrese tebligat yapılması,

-Eğer hem yurt içinde hem de yurt dışında bir adres bildirilmişse sadece yurt içindeki adrese tebligat yapılması,

-Yurt içinde bildirilen adreste bulunmaz ise yurt dışındaki adrese tebligat yapılmaksızın Tebligat Kanununun 21. maddesine göre işlem yapılması,

-Eğer sadece yurt dışında bir adres bildirilmişse tebligatın, yabancı uyruklu şahsın yaşadığı ülkede konuşulan dile yeminli bir tercümana tercüme ettirilerek, şahsa tebliğ edilmek üzere Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ahmet AKCAN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım: Taşra Teşkilatına

YAZININ PDF HALİ: 2022-4413565

Tebligat Kanunu

Tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden imtina:

Madde 21- Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın