2012-09909 sayılı Genel Yazı (Kıyı Protokolleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.07.00.00-310/00[3361-49408) 09909 * 05.04.2012

Konu: Protokol         (YAZININ PDF HALİ: 2012-09909)

81 İL  VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

2886 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan ve 19/06/2007 tarih ve 26557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca, belediye veya mahalli idare birliklerinin talep etmeleri halinde kıyı ve sahil şeritleri, düzenlenen protokol kapsamında bizzat kendileri veya kendilerine ait şirketlerce işletilmek ya da alt kiracılara işlettirmek üzere kullanımlarına bırakılmaktadır.

Bakanlık Makamının 03/04/2012 tarihli ve 470 sayılı Olurlarında özetle;

– Belediye ve mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeritlerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca protokol kapsamında değerlendirilmeye alınmaması,

– Diğer taraftan, 01/02/2012 tarihli ve 28191 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 341 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “II. Satılamayacak Taşınmazlar” maddesinin (c) bendinde yapılan değişiklikle, 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre kıyıda kalan yerler dışında sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının satışına imkan getirildiği, öte yandan, sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak üzere irtifak hakkı tesis edilebildiği ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin “X. İhale Usulü” maddesinin 6 ncı bendi uyarınca; “Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen ve bu parselle bütünlük arz eden, müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazlar (apartman önleri, ticari işletme ile bütünlük arz eden yerler vb.)” ın pazarlık usulüyle kiralanabildiği dikkate alındığında, sahil şeritlerinde yer alan Hazine taşınmazlarının, imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak üzere kiralanabilmesi, uygun görülmüştür.

Bilgi edinilmesini ve belediye ve mahalli idare birlikleri tarafından talep edilen kıyı ve sahil şeritlerinin turistik tesislerin önüne ve/veya yanına isabet eden ve bu tesislerle bütünlük arz eden ve/veya müstakil kullanımı uygun olmayan kısımlarının, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 81 inci maddesi uyarınca protokol kapsamında değerlendirilmeye alınmaması ile sahil şeritlerinde yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların kiralama taleplerinin, imar planına ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kullanılmak kaydıyla, 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliğinize (Defterdarlık) devredilen yetki kapsamında değerlendirilmesini, gerektiği takdirde bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza gönderilmesini rica ederim.

H. Abdullah KAYA Bakan a. Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın