2015-02 sayılı Milli Emlak Genelgesi (İrtifak Haklarında Hasılat Payları)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

GENELGE (SIRA NO : 2015/2)

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1/7/2007 tarihinde yürürlüğe giren Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapılması suretiyle Bakanlığımızca hazırlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Belirtilen Yönetmelik değişikliği ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin “Hasılattan pay alınması” başlıklı 79 uncu maddesinin birinci fıkrası; “İrtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazı üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde biri oranında pay alınır. İrtifak hakkı lehtarı veya kullanma izni sahibinin bu yerler üzerinde yürüttüğü faaliyetin niteliği gereği toplam yıllık hasılatının tespit edilememesi durumunda; hak lehtarından, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi hasılat payı olarak alınır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca bu maddeye; “İşletmenin faaliyet gösterdiği alanda, irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazların haricinde özel mülkiyete konu taşınmazların da bulunması halinde, hasılat payının tespitine esas yıllık işletme hasılatı; mümkünse irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar için ayrı hesaplanır, değilse işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın yüzölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan metrekare birim hasılat miktarının irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alanın yüzölçümü ile çarpımı sonucu belirlenir.” şeklinde ve sekizinci fıkra olarak yeni bir fıkra eklenmiştir.

Buna göre, belirtilen Yönetmelik değişikliği ile; Hazine taşınmazları üzerinde lehlerine irtifak hakkı tesis edilen hak lehtarlarından veya adlarına kullanma izni verilen izin sahiplerinden tahsil edilecek hasılat paylarının tespiti ile ilgili olarak getirilen yeni düzenlemeler uyarınca; irtifak hakkına ilişkin resmi senetlerde veya kullanma izni sözleşmelerinde hasılat payı alınacağına ilişkin hüküm bulunan hallerde;

1) Hazine taşınmazları üzerinde pilon yeri, trafo, basınç düşürme istasyonu gibi yapı ve tesisler yapılmak amacıyla bedeli karşılığında lehlerine irtifak hakkı tesis edilen hak lehtarlarının veya adlarına kullanma izni verilen izin sahiplerinin bu yerler üzerinde yürüttükleri faaliyetlerin nitelikleri gereğince toplam yıllık hasılatlarının tespit edilemediği durumlarda hak lehtarlarından Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisinin hasılat payı olarak alınması,

2) İşletmelerin faaliyet gösterdiği alanda irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Hazine taşınmazlarının haricinde özel mülkiyete konu taşınmazların bulunduğu ve Hazine taşınmazları için ayrı olarak hasılat payının tespit edilemediği durumlarda;

a) Hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazların aynı faaliyet kapsamında kullanılması halinde hasılat payının Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca; işletmenin elde ettiği tüm hasılatın toplam alanın (taşınmazların) yüzölçümüne bölünmesi suretiyle hesaplanacak olan metrekare birim (metrekareye düşen) hasılat miktarının, irtifak hakkı ve kullanma iznine konu alanın (Hazine taşınmazının) yüzölçümü ile çarpımı sonucunda belirlenmesi,

b) Ancak, işletmenin asıl faaliyetini özel mülkiyete konu taşınmazların üzerinde gerçekleştirmesi ve Hazine taşınmazlarının üzerinde doğrudan asıl faaliyet kapsamında kullanılmayan sadece boru hattı, dolfen, şamandıra, pompaj istasyonu, deşarj hattı, platform gibi asıl faaliyeti destekleyici nitelikte tali unsurlar bulunması halinde ise hasılat payının, Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca hesaplanması uygun olmayacağından; bu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi uyarınca, cari yıl irtifak hakkı veya kullanma izni bedelinin yüzde yirmisi üzerinden hesaplanması,

gerekmektedir.

Tebliğ olunur.

Naci AĞBAL

Maliye Bakanı

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın