2020-127469 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı(4706/4/(d) ve (g) bentleri ile 4071 sayılı Kanun satışları komisyon izni muafiyeti)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: 45279793-756.99-E.127469 * 25.06.2020

Konu: 3113-0 (4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentleri ile 4071 sayılı Kanun kapsamında muafiyet) (YAZININ PDF HALİ: 2020-127469)

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 12/9/2018 tarih ve 30533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde;

“Kamu kurum ve kuruluşları (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak: kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişikli kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapacaklardır.

Söz konusu komisyonlarca izin başvuru ve sonuçlan Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarında Cumhurbaşkanlığına bildirilecektir.

16/6/2012 tarihli ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmazlar ile ilgili yapılacak işlemler hakkında 2012/15 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.” hükmü yer almaktadır.

29/6/2001 tarih ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (d) ve (g) bentleri ile 16/2/1995 tarih ve 4071 sayılı 3 Mart 1340 (1924) Tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallardan Bazılarının Zilyetlerine Devri Hakkında Kanun kapsamında yapılacak satış işlemlerine ilişkin olarak Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede; söz konusu satış işlemlerinde, taşınmaz bedelinin 327 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ile Valiliğinize devredilen yetki kapsamında kalması durumunda, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında izin alınmaksızın satış işlemlerinin Valilikler (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi Bakanlık Makamının 12/6/2020 tarih ve 120660 sayılı Olurları ile uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN

Bakan a. Genel Müdür

Dağıtım: 81 İl Valiliğine

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın