2012-3803 (6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR)

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR

Kaynak

Bakanlar Kurulu

Karar Tarihi ve Numarası

08.10.2012 / 2012/3803

Resmi Gazete T/S

13.10.2012/28440

Bu Mevzuatta Değişiklik Yapan Mevzuatın T/S

21.01.2014/28889

10.04.2015/29322

27.01.2016/29606

Amaç ve kapsam

Madde 1- (1) Bu Kararın amacı, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Tanımlar

Madde 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a) Bakan: Çevre ve Şehircilik Bakanını,

b) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

c) Banka: Bakanlık ile protokol imzalaması kaydıyla kredi sağlayacak mevduat ve katılım bankalarını,

ç) (Ek: 10.04.2015/29322)[1] Edinme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı ınaddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/ veya işyerini kendi imkânları ile edinmek isteyenlere verilen kredileri,

d) Faiz desteği: Bu Karar kapsamında bankalardan sağlanacak kredilere tahakkuk edecek faiz ödemelerinin, bu Kararda yer alan oranlar çerçevesinde dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanacak tutarını,

e) Güçlendirme kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında riskli alan ve rezerv yapı alanı dışında olup, bu Kanunun öngördüğü amaçlar bakımından güçlendirilebileceği teknik olarak tespit edilen yapılar için hak sahipleri tarafından kullanılan kredileri,

f) Hak sahibi: 6306 sayılı Kanun kapsamında kredi kullanacak (ek ibare: 10.04.2015/29322)[2] malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi gerçek veya tüzel kişileri,

g) Hesap: 6306 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan bankalar nezdinde oluşturulan dönüşüm projeleri özel hesabını,

ğ) (Değişik: 10.04.2015/29322)[3] Kredi: Hak sahiplerince 6306 sayılı Kanun kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkânları ile yapmak, güçlendirmek ya da edinmek isteyenlere Türk Lirası cinsinden verilen kredileri,

h) Yapım kredisi: 6306 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkanları ile yapmak (mülga ibare: 10.04.2015/29322)[4] isteyenlere verilen kredileri,

ifade eder.

Genel esaslar

Madde 3- (1) Hesaptan faiz desteği sağlanacak kredilerin belirlenmesinde hesabın gelir durumu, bakiyesi ve hesaba aktarılacak ödenek tutarları ile uyum dikkate alınır.

(2) Bu Kararda geçen faiz ibareleri, katılım bankaları tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamında sağlanacak fonlar için kâr payını ifade eder.

(3) Bakanlık; hak sahiplerine, destekten yararlanacak kredilere ilişkin koşullara, başvuruların değerlendirilmesi ve kabulüne dair hususlar ile istenilecek belgelere, temerrüt, tazmin, kanuni takip, tahsilat ve diğer hususlara ilişkin prensip ve uygulamaları bu Karar ve temel bankacılık uygulamaları ile uyumlu olmak kaydıyla belirlemeye yetkilidir.

(4) (Değişik: 27.01.2016/29606)[5] Hak sahibi, güçlendirme, yapım ve edinme kredilerinden herhangi birini aynı anda hem hesaptan hem de bankadan kullanamaz.

(5) Bakanlık tarafından hesaptan kullandırılacak kredilere ilişkin hususlar Bakanlık tarafından belirlenir.

Faiz desteği sağlanmasına ilişkin esaslar

Madde 4- (1) Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.

(2) Faiz desteğinin bu Kararda yer almayan kullandırmaya ilişkin usul ve esasları, Bakanlık ve bankalar arasında gerçekleştirilecek protokoller ile belirlenir.

(3) Bu Karar kapsamında bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir

(4) Faiz desteği ödemelerine ilişkin denetimler Bakanlık tarafından yapılır. Denetimlerde, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya fazla ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde fazla yapılan ödeme 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı ile birlikte tutarın bankaya tebliğini takip eden 10 iş günü içerisinde banka tarafından hesaba nakden ödenir. Denetim sonucunda, banka tarafından yapılan bildirimler nedeniyle bankaya eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde ise bu tutar Bakanlıkça hesaptan nakden karşılanır. Bu fıkra kapsamında, Bakanlık tarafından ödeme yapılması durumunda Bakanlıkça ödenecek tutarlara faiz yürütülmez.

(5) Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.

(6) Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık gerekli gördüğünde otuz gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını ilk kez tahsis edilecek krediler açısından durdurmaya yetkilidir.

(7) Kredilere ilişkin takip ve tahsil sorumluluğu tamamen bankaya ait olup söz konusu ödemeler için Bakanlıktan herhangi bir talepte bulunulmaz.

(8) (Ek: 10.04.2015/29322) Bakanlığın bilgilendirilmesi ve yeni ödeme planlarının Bakanlığa iletilmesi koşullarıyla, hak sahiplerince ara ödeme yapılması, kredilerin yapılandırılması ve hâlihazırda protokol imzalanmış diğer bankalara devredilmesi mümkündür.

(8) Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur. (Ek cümle: 10.04.2015/29322) Hak sahipleri geri ödeme gerçekleştirirse faiz desteği ödemeleri, geç ödenmiş taksitleri de kapsayacak şekilde ve Bakanlığın uygun gördüğü kredi ödeme planında belirtilen tutar üzerinden, kaldığı aydan itibaren devam eder.

(9) Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, 6306 sayılı Kanun ve bu Karar çerçevesinde (değişik ibare: 10.04.2015/29322)[6] güçlendirme, yapım veya edinme kredisi için destek sağlanan hak sahiplerinin, bahse konu desteğin devam edebilmesi için zorunlu deprem sigortası yaptırmaları şarttır.

(10) Bu Karar kapsamındaki faiz desteği, bankalardan (değişik ibare: 21.01.2014/28889)[7] (değişik ibare: 10.04.2015/29322)[8] (değişik ibare: 27.01.2016/29606)[9] 31/12/2016 tarihine kadar sağlanacak krediler için uygulanır.

(11) (Ek: 21.01.2014/28889) 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler, talepleri halinde ilgili hasat dönemine gore yılda bir defa anapara ve faiz ödemeli olarak bu Kararda yer alan oranlar çerçevesinde faiz desteğinden yararlanabilir.

Faiz desteği ve limit

Madde 5- (1) Bu Karar kapsamında sağlanacak faiz desteği aşağıdaki koşul ve limitlere göre uygulanır. (Değişik cümle: 27.01.2016/29606)[10] Faiz desteği oranı ile kredi ana para tutarı üst limiti, kredinin sağlandığı tarihteki değerler esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanır ve değiştirilmez.

(Tablo değişik: 10.04.2015/29322)[11] (Tablo değişik: 27.01.2016/29606)[12]

Kredi Türü

Faiz Desteği Oranı

Azami Ödemesiz Dönem (Yıl)

Azami Vade (Yıl)

Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Üst Limiti

Güçlendirme Kredisi

400 baz puan

2

10

50.000 TL

Konut Yapım Kredisi

400 baz puan

2

10

125.000 TL

Konut Edinme Kredisi

400 baz puan

1

10

125.000 TL

İşyeri Yapım Kredisi

300 baz puan

2

7

125.000 TL

İşyeti Edinme Kredisi

300 baz puan

1

7

125.000

(2) (Ek: 21.01.2014/28889)[13] Bu Karar uyarınca kullandırılacak faiz destekli kredilerde sağlanan faiz desteği oranı; 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında B sınıfı Enerji (değişik ibare: 10.04.2015/29322)[14] Kimlik Belgesine sahip binalar için 50 baz puan; A sınıfı Enerji Verimliliği Belgesine binalar için ise 100 baz puan artırılarak uygulanır.

(3. fıkra 10.04.2015/29322 ile mülga)[15] (mevcut 4. fıkra 3. fıkra olarak teselsül) (3) Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı (değişik ibare: 27.01.2016/29606)[16] 625.000 TL’yi geçemez.

Raporlama

Madde 6- (1) Faiz desteği sağlanan kredilerin miktarı ve koşulları aylık olarak bankalar tarafından takip eden ayın 15’ine kadar Bakanlığa iletilir.

(2) Bakanlık, sağlanacak faiz desteği ile ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla bankalardan her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkilidir.

Yürürlük

Madde 7- (1) Bu Karar 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 1. Fıkranın diğer bentleri buna göre teselsül ettirilmiştir.

 2. Ek ibare: “malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi”

 3. Değişiklikten önceki şekli: “ğ) Kredi: Hak sahiplerince Türk Lirası cinsinden kullanılacak güçlendirme ve yapım kredilerini,”

 4. Mülga ibare: “ya da edinmek”

 5. Değişiklikten önceki şekli: “(4) Hak sahibi, hesaptan ya da bankalardan aynı tür kredilerden aynı anda yararlanamaz.”

 6. Burada yer alan “güçlendirme kredisi ve yapım kredisi” ibaresi “güçlendirme, yapım veya edinme kredisi” şeklinde değiştirilmiştir.

 7. Değişiklikten önceki şekli: “31.12.2013” iken 31.12.2014 şeklinde değiştirilmiştir.

 8. Değişiklikten önceki şekli: “31.12.2014” iken 31.12.2015 şeklinde değiştirilmiştir.

 9. Değişiklikten önceki şekli: “31.12.2015” iken 31.12.2016 şeklinde değiştirilmiştir.

 10. Değişiklikten önceki şekli: Faiz desteği oranı, kredinin sağlandığı tarihteki oran esas alınarak kredinin ömrü boyunca uygulanır ve değiştirilmez.

 11. Değişiklikten önceki şekli:

  Kredi Türü

  Faiz Desteği Oranı

  Azami Ödemesiz Dönem (Yıl)

  Azami Vade (Yıl)

  Hak Sahipliği Bazında Destek Sağlanacak Kredi Üst Limiti

  Güçlendirme Kredisi

  400 baz puan

  2

  10

  50.000 TL

  Konut Yapım Kredisi

  400 baz puan

  2

  10

  100.000 TL

  İşyeri Yapım Kredisi

  300 baz puan

  2

  7

  100.000 TL

 12. Tabloda yer alan “100.000” ibareleri, 125.000 olarak değiştirilmiştir.

 13. Diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

 14. Burada yer alan “Verimliliği” ibareleri “Kimlik” olarak değiştirilmiştir.

 15. Mülga fıkra: (3) Faiz desteği sağlanacak kredilerin anapara geri ödemeleri bu maddede belirtilen azami ödemesiz dönemi aşmamak üzere inşaatın tamamlandığı tarihten itibaren başlar.

 16. Burada yer alan “500.000” ibaresi, 625.000 olarak değiştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın