2024-6815610 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Satış İşlemlerinde 2018/8 sayılı Genelge Muafiyeti)

T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: E-82405078-930-6815610                                          03.01.2024

Konu: 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kapsamında Muafiyet İzni

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Milli Emlak Genel Müdürlüğü (Genel Satış Dairesi Başkanlığı)’nün 14.12.2020 tarihli ve E-82405078-930-267882 sayılı yazısı.

12/9/2018 tarihli ve 30533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile; kamu kurum ve kuruluşlarının (belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir ve benzeri her türlü tasarrufa yönelik işlemlerini, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında bakan yardımcısı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici başkanlığında teşkil ettirilen komisyonlar vasıtasıyla yapmaları uygun görülmüştür.

Bakanlık Makamından (Bakan Müşavirliği) alınan 11/12/2020 tarihli ve 266761 sayılı yazı ile, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereğince ve 2018/11 sayılı İç Genelge kapsamında oluşturulan Komisyonlarınca yapılan değerlendirme sonucunda;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için; 2886 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın ½ katına kadar olanların,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki iller için; Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (ç) bendinde diğer ilçeler için belirlenen parasal sınırlara kadar olanların,

2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulmasının uygun olacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda; taşınmaz fiyatlarında yaşanan artışlar da göz önünde tutularak, Hazine taşınmazlarının etkin ve hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması ve bürokrasinin azaltılması amacıyla;

a) Ankara, İstanbul ve İzmir İlleri için Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (a) bendinde belirlenen parasal sınırın iki katına kadar olanların,

b) Diğer Büyükşehir Belediyesi olan İller için Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (b) bendinde belirlenen parasal sınırın iki katına kadar olanların,

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan diğer İller için Kanunun 76 ncı maddesi için belirlenen parasal sınırlardan (c) bendinde belirlenen parasal sınıra kadar olan satış işlemlerinin,

2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinden muaf tutulması Bakanlık Makamından (Bakan Müşavirliği) alınan 21/11/2023 tarihli ve 8007387 sayılı yazı ile uygun görülmüştür.

Öte yandan, 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete’de 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmış olup, bu Kanuna ekli (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için belirlenen parasal sınırlar yeniden ilan edilmiştir.

Buna göre Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde; 2024 yılı için 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli (İ) cetveli ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 76. maddesi için tespit edilen parasal sınırların, müteakip yıllar için ise her yıl yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile tespit edilecek olan parasal sınırların dikkate alınması suretiyle Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve bu yazımızın İlinize bağlı İlçelere de duyurulmasını rica ederim.

Tufan BÜYÜKUZUN Bakan a. Milli Emlak Genel Müdürü

YAZININ PDF HALİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın