0189 sayılı MSB İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Gayrimenkullerin Satılması Hk Kanun

Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerin Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Selahiyet Verilmesi Hakkında Kanun

Kanun Numarası: 189, Kabul Tarihi: 28.12.1960, Resmi Gazete T/S: 02.01.1960/10696

Madde 1- Milli Savunma ihtiyaçları için bu kanunun neşri tarihine kadar gerek muhtelif kanunlara ve 3887 sayılı Kanuna göre iktisabedilen, gerekse tahsisli ve tahsissiz olarak işgal edilmek suretiyle kullanılan Devlete ait gayrimenkullerden hizmet için lüzumu kalmıyanların Milli Savunma Bakanlığı ile mutabık kalınarak tahsislerini kaldırmaya ve muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın satmaya Maliye Bakanı mezundur.

Madde 2- Bu gayrimenkuller, halihazır durumları ile veya parsellenmek, ifraz edilmek veya lüzumlu sair muamelelere tabi tutulmak suretiyle satılabilir.

Mevzubahis gayrimenkuller hakkında 6188 ve 7367 sayılı kanunlarla 2490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi hükümleri tatbik olunmaz.

Bu gayrimenkuller, Milli Savunma ve Maliye Bakanlıklarınca kurulacak müşterek komisyonun muvafakatı alınmak şartiyle sermayesinin en az yarısı Devlete ait müesseselerle bunların aynı nispette iştirakleri ile kurulan teşekküllere pazarlıkla ve taksitle de satılabilir.

Madde 3- (Değişik: 06.05.1976/1989)[1] (Değişik fıkra: 15.04.1987/3357)[2] Satışlardan elde edilecek gelirler her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bir tertibe gelir kaydolunur. Bu suretle gelir kaydolunan satış bedellerinden Milli Savunma Bakanlığınca gerekli görülen miktarı, askeri garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilat ve mütemmimat ile her türlü arsa, bina satın alınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileştirilmesi, acil silah ihtiyacının karşılanması ve 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna transfer edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için harcama yapılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

Sözü geçen ödenekten yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı amaçlara harcanmak üzere devredilir.

Madde 4- Fiilen elde edilerek irat ve tahsisat kaydolunan mebaliğe istinaden gelecek yıllara sari taahhüde girmeye Milli Savunma Bakanı mezundur. Ancak, bu suretle bedeli gelecek yıllarda ödenmek üzere taahhüde bağlanacak hizmetlerin tamamının karşılığı taahhüdün yapıldığı yıl bütçesindeki tahsisattan mevkuf tutulur ve ertesi yıllarda ifa edilecek taahhüt bedelleri, mevkuf tutulan tahsisattan yılı içinde sarf edilmiyen miktarları üçüncü maddenin son fıkrası gereğince ertesi yıllara devir suretiyle tediye olunur.

İnşaat mütaahhidinin, ikinci maddenin son fıkrası gereğince kendisine taksitle gayrimenkul satılmış bir müessese olması halinde; iradın fiilen elde edilmesi şartı aranmaksızın, tarafların muvafakatı ile ve taahhüt bedeli satış taksitlerinden mahsup edilmek üzere taksitle tahsil edilecek satış bedeli kadar da gelecek yıllara sari taahhüde girişilebilir.

Madde 5- Bu kanunun şümülüne giren inşaat işlerinde lüzumlu görülenleri, ikinci maddenin son fıkrasında yazılı komisyonun muvafakatini almak şartiyle, aynı fıkrada yazılı müessese ve teşekküllere, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile mukayyet olmaksızın yaptırmaya Milli Savunma Bakanı yetkilidir.

Madde 6- 6771 ve 7337 sayılı Kanunlar[3] yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 7- Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

  1. Maddenin değişiklikten önceki şekli: “Madde 3- Satışlardan elde edilecek hasılatın tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak hususi bir tertibe varidat kaydolunur. Varidat kaydolunan bu miktarlar askeri garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilât ve mütemmimat ile her nevi asker! müessese ve subay, astsubay lojmanlarının yeniden inşası veya bu ihtiyaçlar için arazi, arsa, bina satın alınması veya istimlaki, mevcutlarının esaslı tamiri, tevsi ve ıslahı ile ikinci maddeye göre yapılacak işlerin icap ettirdiği her türlü masraf için 500 milyon liraya kadar sarfiyat icra edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak hususi bir fasla Maliye Bakanlığınca tahsisat kaydolunur.Mezkûr tahsisattan yıl içinde sarf edilmiyen miktarlar ertesi yıllar bütçelerine aynı maksatlara sarf edilmek üzere, devredilir.”
  2. Satışlardan elde edilecek gelirlerin tamamı her yıl gelir bütçesinde açılacak özel bi r tertibe gelir kaydolunur. Gelir kaydolunan bu miktarlar askerî garnizonlarla bu garnizonlar için lüzumlu müştemilât ve mütemmimat ile her türlü askerî müesseselerin yemden yapımı veya bu ihtiyaçlar için arazi, arsa, bina satınalınması veya kamulaştırılması, mevcutlarının esaslı onarımı, genişletilmesi ve iyileştirilmesi ve Savaş Sanayii Yatırımı harcamalarına transfer edilmesi ile 2 nci maddeye göre yapılacak işlerin gerektirdiği her türlü gider için dört milyar liraya kadar harcama yapılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinde açılacak özel bir tertibe Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.
  3. 08.06.1969 tarihli ve 7337 sayılı Milli Müdafaa Vekaleti İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Vekaletçe Kullanılan Gayri Menkullerden Lüzumu Kalmıyanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkındaki 6771 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesine İki Fıkra İlavesine Dair Kanun, Resmi Gazete T/S:15.06.1959/10231

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın