2008-04498 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Kültür ve Turizm Bakanlığında Görüş Sorulmayacak Durumları Düzenleyen 305 sayılı Tebliğin İptali Hakkında)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.14/3163-13489/04498 * 28.01.2003

Konu: 305 Sıra Sayılı Genel Tebliğ (YAZININ PDF HALİ: )

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

İlgi: 02/10/2006 tarihli ve 43426 sayılı yazımız.

13/06/2006 tarihli ve 26197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve arkeolojik, doğal, kentsel ve tarihi sit alanlarında kalan, Hazineye ait taşınmazların satış, trampa, kiraya verme, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi ile devir, terk ve tahsisi konularında düzenlemelerin yer aldığı 305 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğin 2 nci maddesinin iptali istemiyle, Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı Danıştay 6.Dairesinin 2006/4570 Esas numarasında açılan davada, anılan Dairenin 23/08/2006 tarihli ve Esas No:200614570 sayılı ilamı ile; dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, ikinci bir talimatımıza kadar bu madde hükmü uyarınca işlem yapılmaması, bu kapsamda kalan taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, irtifak hakkı tesisi ve kullanma izni verilmesi ile devir, terk ve tahsis işlemlerinde eskiden olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşlerinin alınması hususunda ilgi yazımızla talimat verilmiştir.

305 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin tümünün iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Bakanlığımıza karşı açılan iptal davası sonucunda, Danıştay 6. Dairesince verilen 26/09/2007 tarihli ve Esas No:200614933, Karar No: 2007/5176 sayılı kararda ” …Bakanlığımızın iptal davasına konu 305 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 2 nci maddesinin iptaline karar verildiğinden ve bu maddenin iptal edilmesi karşısında diğer bölümlerin uygulanması olanağının kalmaması nedeniyle anılan kısmın da iptalinin gerektiği” gerekçesiyle, uyuşmazlığa konu Tebliğin 2 nci maddesinin iptali istemiyle açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve diğer kısımlarının iptaline karar verilmiştir.

Buna göre 305 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği hükümlerine göre işlem tesis edilmesine imkan kalmamıştır.

Bilgi edinilmesini, gereğini ve konuyla ilgili olarak ilinize bağlı ilçelere de bilgi verilmesini rica ederim.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın