2009-50027 sayılı Milli Emlak Genel Yazısı (Özel Çevre Koruma Bölgelerindeki Hazine Taşınmazlarında İfraz İşlemleri)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.MEG.0.10.00.00/3122-3122/ *050027*          11.11.2009

Konu: Özel Çevre Plan Alanlarında Hazineye ait Taşınmazlarda İfraz, Satış vb. işlem talepleri            (YAZININ PDF HALİ: 2009-50027)

81 İL VALİLİĞİNE (Defterdarlık)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) alınan 09/09/2009 tarih ve 074/115-4086 sayılı yazıda; Çevre ve Orman Bakanlığının (Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı) 04/05/2009 tarih ve 2047 sayılı yazıları gereğince, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen veya edilecek alanlarda bulunan Hazineye ait taşınmazların ifraz, satış vb. işlemlerde uyulması gereken usul ve esasları belirleyen 07/09/2009 tarih ve 115-4058 sayılı genel yazının hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu yazının bir örneği ilişikte gönderilmekte olup buna göre işlem yapılması hususunda bilgi edinilmesi, gereğini ve söz konusu yazının ilinize bağlı tüm ilçelere de gönderilmesini rica ederim.

M. Akif UMAY

Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek: Yazı örneği

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı

Sayı: B.09.1.TKG0100001-074/115-4058                                                              07.09.2009

Konu: Özel Çevre Plan Alanlarında Hazineye ait Taşınmazlarda İfraz, Satış vb. İşlem Talepleri

TAPU VE KADASTRO ……………….. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 04/05/2009 tarih ve B.18.1.ÖÇK.0.06.03.00.160-Kyz160.03/02-773-2047 sayılı yazı,

b) 03/05/2001 tarih ve B021TKG0100001-074/115-1872 sayılı genelge,

c) 20/03/2007 tarih ve B.09.1.TKG.0.10.00.01-73/1643 (2007/5) sayılı genelge,

d) 29/09/2003 tarih ve B.09.1.TKG0100001-073/1568 (2003/11) sayılı genelge,

Bilindiği üzere; Çevre ve Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen bölgelerde göz önüne alınması gereken esas ve usuller ilgi(b) genelge ve ekinde, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesine ilişkin 4916 sayılı Kanunla getirilen usul ve esaslar hakkında ilgi(d) genelgede, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa göre Bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin ifraz, satış vb. işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslarda ilgi(c) genelge ile açıklanmıştı.

Bu defa; Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre ve Koruma Kurumu Başkanlığının ilgi(a) yazısı ve ekinde; Hazineye ait arazilere ilişkin ifraz, satış vb. işlemlerin plan kararlarına uyulmak şartıyla Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının görüşü alınmadan sonuçlandırılabileceği, ancak uygulama imar planı kapsamı dışındaki Hazine Parsellerinin konu olduğu; 1/25000 ölçekli Çevre ve Düzeni Planı kapsamındaki parsellere ilişkin iş ve işlemler ise; 383 sayılı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. Maddesinde yer alan; “Bakanlar Kurulunca ilan edilen ve ilan edilecek” Özel Çevre Koruma Bölgeleri” hakkında bu Kanun Hükmünde hükümleri uygulanacağı, Bölgede yapılan tahsisler, verilmiş ön izinler ile mevcut her ölçekteki plan kararları konusunda bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri uygulanacağı ve 26. Maddesinde diğer Kanunların, bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri Özel Çevre Koruma Bölgelerinde uygulanmayacağı, 5403 sayılı Kanunun 10/3 maddesinde Özel Kanunlarda belirlenen veya belirlenecek alanlarda, ilgili Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla arazi kullanım planlarında yer verilen kullanım şekilleri ilgili Kanunlar kapsamında sorumlu bakanlık veya kuruluş tarafından değerlendirileceği hükmü gereği, Kanun hükümlerince işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Buna göre;

  • İlan edilen veya ilan edilecek Özel Çevre Koruma Bölgesi olan alanlarda Hazineye ait arazilerde ifraz, satış vb. işlemlerde Uygulama İmar Planları kapsamında yer alan Hazine parsellerine ilişkin işlemlerin plan kararlarına uyulmak şartıyla hazırlandığının,
  • Uygulama İmar Planı Olmayan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen veya lan edilecek yerlerde ise Hazineye ait arazilere ilişkin olarak ifraz, satış vb. işlemlerde 1/25000 ölçekli Çevre Düzen Planı ve hükümlerine uygun olarak yapıldığına dair ilgili Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı veya birimlerinden izin alındığının, Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince talep yazılarında bildirilmesi halinde işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini, bu hususun Bölgenize bağlı tüm tapu sicil ve kadastro Müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

Mehmet Zeki ADLI   Genel Müdür

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın